Provinciaal blad van Zeeland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ZeelandProvinciaal blad 2019, 833Overige besluiten van algemene strekkingProvincie Zeeland - Ontwerpbesluit aanwijzing zwemwaterlocaties 2019 in Zeeland

Gedeputeerde Staten maken bekend dat op 5 februari 2019 een ontwerpbesluit is vastgesteld tot (jaarlijkse) aanwijzing van zwemwaterlocaties als bedoeld in de Europese Zwemwaterrichtlijn.

 

De lijst met zwemwaterlocaties is niet gewijzigd t.o.v. vorig jaar.

 

Voor aangewezen zwemwaterlocaties gelden o.a. regels waarmee de waterbeheerders en de provincies rekening moeten houden op het gebied van onderzoek naar de waterkwaliteit en de veiligheid voor gebruikers.

 

Inspraak 

Het ontwerp-aanwijzingsbesluit en de nota van toelichting van gedeputeerde staten liggen van 6 februari t/m 20 maart 2019 (zes weken) ter inzage op het provinciehuis, Abdij 6, 4331 BK Middelburg.

 

Inzage is mogelijk op werkdagen van 9 - 17 uur. Voor een mondelinge toelichting of kopieën van de stukken kunt u zich wenden tot de heer M. Bil, tel. 0118-631775 of email ma.bil@zeeland.nl.

 

Tot uiterlijk 20 maart 2019 kunnen schriftelijke zienswijzen worden ingediend t.a.v. Gedeputeerde Staten van Zeeland, Postbus 165, 4330 AD Middelburg. Indien de wens bestaat een zienswijze mondeling in te dienen, kunt u daarvoor telefonisch een afspraak maken met eerdergenoemde contactpersoon.

 

Achtergrondinformatie 

De Europese Zwemwater Richtlijn (ZWR) is sinds 2006 van kracht en vervangt de oude zwemwaterrichtlijn uit 1976. De afgelopen jaren is er in Nederland veel werk verzet om die richtlijn te vertalen in het nationale beleid. Een van de onderdelen is dat het bevoegd gezag (Gedeputeerde Staten van de Provincie waar het zwemwater gelegen is) jaarlijks een lijst met officiële zwemwaterlocaties langs regionale – en Rijkswateren moet vaststellen op grond van de Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden.

 

Volgens artikel 10 b en 10c van de Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden:

 

  • -

    Moeten GS jaarlijks de zwemwaterlocaties aanwijzen en de betrokken Minister daarvan op de hoogte stellen. Op de voorbereiding van het aanwijzingsbesluit is de inspraakprocedure van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing. Zienswijzen kunnen naar voren worden gebracht door de ingezetenen van de desbetreffende provincie en overige belanghebbenden.

     

  • -

    Moeten GS jaarlijks aan de betrokken Minister de locaties bekend maken waar naar hun oordeel door een groot aantal personen wordt gezwommen. Zij nemen daarbij in aanmerking de ontwikkeling met betrekking tot het aantal personen, de infrastructuur of faciliteiten en de ter bevordering van het zwemmen getroffen maatregelen.

 

Bij het vaststellen van de lijst met zwemwaterlocaties moeten burgers en belangenverenigingen de kans krijgen inspraak te doen op de lijst met locaties. Zwemwaterlocaties zijn plekken die door het bevoegd gezag zijn vastgesteld. Er wordt bij het aanvoeren van nieuwe zwemwaterlocaties zoals landelijk afgesproken gekeken naar de hoeveelheid zwemmers die op de locatie komen zwemmen en in hoeverre de inrichting en waterkwaliteit aan de zwemwaterrichtlijn voldoen.

 

De ontwerplijst met zwemwaterlocaties is in overleg met de verantwoordelijke waterbeheerders Rijkswaterstaat Zee en Delta, waterschap Scheldestromen, de RUD en Zeeuwse gemeenten tot stand gekomen. Ten opzicht van de lijst uit 2018 is er 1 wijziging. Op de volgende pagina is de lijst met in ontwerp vastgestelde locaties te vinden.

 

Bijlage 1

 

Lijst met officiële zwemwaterlocaties in Zeeland

1

Cadzand badstrand

2

Nieuwvliet-bad oost badstrand

3

Breskens badstrand

4

Perkpolder badstrand

5

Baarland badstrand

6

Borssele badstrand

7

Ritthem Fort Rammekens badstrand

8

Vlissingen Nolle badstrand

9

Zoutelande Dishoek badstrand

10

Zoutelande Smidshoekje badstrand

11

Westkapelle Erika badstrand

12

Domburg badstrand

13

Oostkapelle Duinweg badstrand

14

Vrouwenpolder Breezand badstrand

15

Kamperland De Banjaard badstrand

16

Neeltje Jans badstrand

17

Westerschouwen Rotonde badstrand

18

Nieuw Haamstede Vuurtorenpad badstrand

19

Renesse J. van Renesseweg badstrand

20

Scharendijke badstrand (was Ellemeet badstrand)

21

Den Osse badstrand

22

Bruinisse werkhaven badstrand

23

Grevelingendam badstrand

24

Grevelingendam Plaat van Oude-Tonge badstrand

25

Krammersluis laagbekken badstrand

26

Sint Philipsland badstrand

27

Sint Maartensdijk Muiepolder badstrand

28

Bergse Diepsluis noord badstrand

29

Oesterdam westzijde badstrand

30

Krabbendijke Roelshoek badstrand

31

Yerseke Postweg badstrand

32

Wemeldinge badstrand

33

Katse Veer badstrand

34

Colijnsplaat badstrand

35

Kamperland De Roompot badstrand

36

Ouwerkerk Hoek van Ouwerkerk badstrand

37

Veersegat Dam meerzijde badstrand

38

Schotsman Campenseweg badstrand

39

Kamperland Sint Felixweg badstrand

40

Kortgene Westbermweg badstrand

41

Wolphaartsdijk Schelphoek badstrand

42

De Piet badstrand

43

Oranjeplaat badstrand

44

Braakman Oost (was Braakman kreek)

45

De Vogel

46

Het Zwin Duinlaan badstrand

47

Breskens Nieuwesluis badstrand

48

Breskens Fort Frederik badstrand

49

Renesse Wilhelminahoeve badstrand (was Renesse Luieweg badstrand)

50

West Repart badstrand

51

Braakman West (was Braakman Zwembad)

52

Stavenisse badstrand

53

Sint Annaland badstrand

54

Veere Bastionstrand

55

Strand Brouwershaven