Provinciaal blad van Utrecht

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
UtrechtProvinciaal blad 2019, 8253Plannen | ruimtelijkBekendmaking voorontwerpinpassingsplan Spooronderdoorgang Maarsbergen

Gedeputeerde Staten van Utrecht maken bekend dat met ingang van 20 december 2019 tot en met 31 januari 2020 het voorontwerpinpassingsplan Spooronderdoorgang Maarsbergen ter inzage ligt.

Een ieder kan in deze periode zijn inspraakreactie over het voorontwerpinpassingsplan kenbaar maken.

Het doel van het inpassingsplan 

Met het Provinciaal Inpassingsplan (PIP) spooronderdoorgang Maarsbergen wordt realisatie van een onderdoorgang van het spoor bij Maarsbergen, en het verleggen van de N226 in westelijke richting, vanaf het spoor tot aan de brandstofverkooppunten, planologisch juridisch mogelijk gemaakt.

Met als doel het verbeteren van de verkeersveiligheid, doorstroming en leefbaarheid in Maarsbergen en omgeving.

Het project

Het project omvat het verleggen van de huidige N226 in westelijke richting tussen de ‘kluifrotonde’ (aansluiting A12) en een nieuw te realiseren rotonde ten zuiden van de aanwezige brandstofverkooppunten. Met deze variant zal de Tuindorpweg worden afgesloten voor doorgaand verkeer. In het nieuwe tracé zijn twee ongelijkvloerse kruisingen verwerkt ten behoeve van het doorgaande verkeer. Voor langzaam verkeer wordt voorzien in een nieuwe tunnel onder het spoor en een viaduct over de verdiept aan te leggen N226 om de doorgaande fietsstructuur langs de Tuindorpweg te handhaven. Als laatste wordt voor de ontsluiting van de Engweg ten behoeve van fietsers en voetgangers een fietsviaduct met fietspaden aangelegd parallel aan het spoor, over de verdiepte N226 heen.

Het inpassingsplan voorziet in wijziging van de bestemmingen in het gebied die nodig zijn voor de realisatie van het project. Een inpassingsplan is vergelijkbaar met een bestemmingsplan van de gemeente, alleen is in dit geval de provincie de verantwoordelijke bestuurslaag.

Terinzagelegging

Het voorontwerpinpassingsplan Spooronderdoorgang Maarsbergen inclusief bijlagen, ligt met ingang van 20 december 2019 gedurende zes weken voor iedereen ter inzage. De stukken zijn tijdens de gebruikelijke openingstijden in te zien aan de balie van:

- het provinciehuis van Utrecht, Archimedeslaan 6 te Utrecht;

- het gemeentehuis van Utrechtse Heuvelrug, Kerkplein 2 te Doorn.

Daarnaast is het voorontwerpinpassingsplan Spooronderdoorgang Maarsbergen raadpleegbaar op de landelijke site www.ruimtelijkeplannen.nl, het plan heeft de ID-code:NL.IMRO.9926.IP1709N226Maarsber-VO01.

Inspraakreactie

Gedurende de termijn van zes weken kan iedereen reageren. Wij verzoeken u uw schriftelijke inspraakreactie als volgt te adresseren:

Provinciale Staten van Utrecht, t.a.v. de Griffier van de Commissie RGW, Postbus 80300, 3508 TH te Utrecht of e-mailen naar zienswijzemaarsbergen@provincie-utrecht.nl onder vermelding van “inspraakreactie voorontwerpinpassingsplan Spooronderdoorgang Maarsbergen”. Vergeet daarbij niet uw naam en adresgegevens te vermelden.

Ook kunt u via de website van provincie Utrecht digitaal een inspraakreactie indienen. Het formulier vindt u onder https://www.provincie-utrecht.nl/loket/digitale-formulieren.

Informatieavond

Er wordt een informatieavond verzorgd om een ieder te informeren over het inpassingsplan. De informatieavond vindt plaats op 16 januari 2020 in De Weistaar, Rottegatsteeg 6 in Maarsbergen en start om 20.00 uur (inloop vanaf 19.30 uur). Op deze avond zal een toelichting worden gegeven over het totale project. Centraal staat deze avond een presentatie van het voorontwerpinpassingsplan en kunt u, indien gewenst, vragen stellen.

Informatie

Voor meer informatie over het voorontwerpinpassingsplan kunt u contact opnemen met dhr. R. van Duinkerken of mw. A. Heinhuis van het Domein Leefomgeving van de provincie Utrecht op respectievelijk telefoonnummer 06 – 52 76 97 21 of 06 – 52 76 95 53.