Provinciaal blad van Utrecht

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
UtrechtProvinciaal blad 2019, 787Overige overheidsinformatieKennisgeving mogelijkheid tot beroep vanwege het Beheerplan Natura 2000 Kolland & Overlangbroek

 

Kolland en Overlangbroek zijn twee landgoederen in het stroomgebied van de Kromme Rijn tussen Wijk bij Duurstede en de Utrechtse heuvelrug. Voor dit gebied is een beheerplan vastgesteld door de provincie Utrecht.

In het Beheerplan Natura 2000 Kolland & Overlangbroek staat welke maatregelen worden genomen om de bijzondere natuur van Kolland & Overlangbroek te beschermen. Ook staat erin welke activiteiten er in en rond het gebied mogen plaatsvinden. Het beheerplan heeft een looptijd van zes jaar.

Wie kan in beroep gaan?

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de verzenddatum van dit besluit beroep instellen bij de Rechtbank Midden-Nederland, Sector bestuursrecht, postbus 16005, 3500 DA, Utrecht. Voor het in behandeling nemen van het beroep is een griffierecht verschuldigd.

 

Indien beroep is ingesteld, kan ook om een voorlopige voorziening worden gevraagd als er tijdelijk maatregelen nodig zijn waarmee niet tot de uitspraak op het beroepschrift kan worden gewacht. Het verzoek moet worden gedaan bij de voorzieningenrechter van de Sector bestuursrecht van de Rechtbank Midden-Nederland. Voor het in behandeling nemen van het verzoek om voorlopige voorziening is ook griffierecht verschuldigd.

De beroepstermijn is van 6 februari 2019 tot en met 20 maart 2019.

 

Het beroepschrift dient ten minste te bevatten:

– uw naam en adres;

– de datum;

– een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht;

– een opgave van redenen waarom u zich niet met het besluit kunt verenigen;

– de eventuele onderbouwing waarom u eerder geen zienswijze hebt kunnen indienen;

– uw handtekening.

 

Gedeputeerde Staten van Utrecht, 6 februari 2019