Provinciaal blad van Gelderland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
GelderlandProvinciaal blad 2019, 6754Overige besluiten van algemene strekking11e wijziging Algemeen Plafondbesluit 2018

Bekendmaking van het besluit van 8 oktober 2019 - zaaknummer 2019-011153

 

 

 

Gedeputeerde Staten van Gelderland

 

Gelet op artikel 4:25, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht en het bepaalde in artikel 4 van de Algemene subsidieverordening Gelderland 2016, alsmede het besluit van 14 november 2017 tot vaststelling van het Algemeen Plafondbesluit 2018;

 

Besluiten

Vast te stellen de 11de wijziging van het Algemeen Plafondbesluit 2018

 

 

Artikel I

Het Algemeen Plafondbesluit 2018 wordt als volgt gewijzigd:

 

  • A.

    Het subsidieplafond voor subsidies op grond van paragraaf 2.13 (ten behoeve van Steengoed benutten: Procesondersteuning) wordt voor de periode tot en met 31 december 2019 verhoogd met een bedrag van € 200.000,-.

 

Artikel ΙΙ Verdeling van de plafonds

De verdeling van de middelen ten aanzien van de in dit besluit opgenomen artikelen vindt plaats overeenkomstig artikel 1.3.2 van de Regels Ruimte voor Gelderland 2016. Een aanvraag wordt in die volgorde opgenomen zodra deze volledig is.

 

Artikel ΙΙΙ De inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal Blad waarin zij wordt geplaatst.

 

Gepubliceerd te Arnhem

Gedeputeerde Staten van Gelderland

J.C.G.M. Berends - Commissaris van de Koning

P.G.G. Hilhorst - secretaris

 

Meer informatie

Provincieloket, telefoonnummer 026 359 99 99, emailadres: post@gelderland.nl

 

 

Rechtsmiddelen

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na dagtekening van dit besluit bezwaar maken. Richt uw bezwaarschrift aan: Gedeputeerde Staten, secretariaat Commissie rechtsbescherming, Postbus 9090, 6800 GX Arnhem. Graag ‘bezwaarschrift’ vermelden op de envelop en op de brief. Meer informatie vindt u op www.gelderland.nl/bezwaar en bij het Provincieloket 026 359 99 99. Als u een bezwaarschrift indient, kunt u bij de rechter een verzoek indienen voor een voorlopige voorziening. Zie www.rechtspraak.nl.