Provinciaal blad van Overijssel

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
OverijsselProvinciaal blad 2019, 6066Overige overheidsinformatieProvincie Overijssel - Kennisgeving aanwijzing vervanging secretaris

 

besluit van: Gedeputeerde Staten d.d. 9 juli 2019

Artikel 1 Kennisgeving

Op grond van artikel 103, lid 1 van de Provinciewet is Gedeputeerde Staten aangewezen om de vervanging van de secretaris van het College van Gedeputeerde Staten te regelen.

Gedeputeerde Staten van Overijssel,

 • 1.

  hebben op 9 juli 2019 (kenmerk 2019/0201797) per 18 februari 2019 de Directeur Strategie, aangewezen als loco-secretaris om de secretaris, de heer N. Versteeg, bij diens ontstentenis, ziekte of afwezigheid te vervangen;

 • 2.

  hebben in aanvulling hierop besloten met ingang van 9 juli 2019 de secretaris bij ontstentenis, ziekte of afwezigheid van hemzelf en de loco-secretaris, wordt vervangen door de hoofden eenheid in deze volgorde: BC, PD, WK, NM, PPM, EC, RB en BV.

 • 3.

  hebben daarnaast op 17 juli 2018 besloten om de loco-secretaris bij ontstentenis, ziekte of afwezigheid

  - de heer R. van Moll MSc aan te wijzen als eerste vervanger;

  - mevrouw mr.drs. E.H.P. Stolk aan te wijzen als tweede vervanger.

 

   Gedeputeerde Staten voornoemd.

 

inwerkingtreding op: Met terugwerkende kracht per 18 februari 2019

inlichtingen bij: mw. E.H.P. Stolk, eenheid Bestuurs- en Concernzaken