Provinciaal blad van Limburg

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LimburgProvinciaal blad 2019, 4259Beschikkingen | afhandelingKennisgeving door Gedeputeerde Staten van Limburg in zake definitief Natura 2000-plan Meinweg

Definitieve vaststelling Natura 2000-plannen in Limburg,

De natuur beleven, benutten en beschermen. Daar draait het om in de Natura 2000-gebieden. Nederland telt 161 Natura 2000-gebieden. Ze maken deel uit van een samenhangend netwerk van natuurgebieden binnen de Europese Unie. Het Natura 2000-gebied Meinweg ligt in de provincie Limburg.

Natura 2000-plan

Voor het Natura 2000-gebied Meinweg heeft de provincie Limburg cf. artikel 2.3, eerste lid van de Wet natuurbescherming een N2000-plan opgesteld. In de nota van antwoord zijn de antwoorden op de bij het ontwerpplan ingediende zienswijzen gebundeld. Deze documenten zijn nu definitief vastgesteld door het college van Gedeputeerde Staten van Limburg. Een plan heeft een planperiode van zes jaar.

Terinzagelegging

Het definitief vastgestelde Natura 2000-plan en de nota van antwoord zijn te vinden via www.officielebekendmakingen.nl/provinciaal_blad

Gedurende de terinzagelegging van 13 juni 201 tot en met 26 juli 2019 zijn de documenten tijdens reguliere openingstijden ook in te zien op:

  • 1.

    Provinciehuis Limburg: Gouvernement, Limburglaan 10, Maastricht-Randwyck (van maandag t/m vrijdag tussen 8:30-12:00 en 13:00-16:30);

  • 2.

    Gemeentehuis Roerdalen, Schaapsweg 20, 6077 CG Sint Odiliënberg (tijdens kantooruren) 

Mogelijkheid tot beroep instellen

Een beroep kan alleen worden ingesteld tegen specifieke onderdelen van de plannen. Beroep staat volgens artikel 8.1 van de Wet natuurbescherming open tegen de beschrijvingen van activiteiten die het bereiken van instandhoudingsdoelstellingen niet in gevaar brengen en tegen de daarbij aangegeven voorwaarden en beperkingen. Hierbij gaat het om activiteiten die via het plan vrijgesteld zijn van de vergunningplicht ex artikel 2.7 tweede lid van de Wet Natuurbescherming (weergegeven in hoofdstuk 7 van het betreffende Natura 2000-plan). Geen beroep is mogelijk tegen de elementen gericht op uitvoering, zoals de maatregelen of de fasering van de uitvoering. 

Wie mag beroep instellen

Ingevolge artikel 6:13 van de Algemene wet bestuursrecht kunnen alleen belanghebbenden die op het ontwerpplan zienswijzen hebben ingediend, beroep instellen bij de rechtbank. Ook belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij geen zienswijze op het ontwerpplan naar voren hebben gebracht, kunnen beroep instellen. De termijn voor het indienen van een beroepschrift bedraagt zes weken, vanaf de dag na die waarop de plannen ter inzage zijn gelegd.  

Hoe kunt u beroep instellen

De beroepstermijn start op 13 juni 2019. Indien u in beroep wenst te gaan, stuurt u een beroepschrift naar de rechtbank van het arrondissement Limburg, Postbus 950, 6040 AZ Roermond.  

U dient uw naam en adres te vermelden, de datum, de omschrijving van het besluit waarmee u het niet eens bent én waarom u het niet eens bent met het besluit, en uw handtekening. Het instellen van beroep schorst de werking van de plannen niet. De behandeling van het beroep verloopt verder via de rechtbank.  

Meer weten en contact

Voor meer informatie kunt u de Procedurewijzer lezen. Deze is te vinden via www.rijksoverheid.nl/natura2000. Voor algemene vragen over de vaststellingsprocedure kunt u contact opnemen met het Cluster Natuur en Water van de Provincie Limburg: 06-46974779 (lokaal tarief).