Provinciaal blad van Overijssel

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
OverijsselProvinciaal blad 2019, 4256Overige besluiten van algemene strekkingProvincie Overijssel – Subsidieplafonds 2019

 

Besluit: dd. 05-06-2019

Kenmerk: 2019/0162633

Inlichtingen bij: Hilal Coskun

Telefoon: 038 – 499 83 81

E-mail: h.coskun@overijssel.nl

 

Kennisgeving

 

Gedeputeerde Staten van Overijssel,

Delen mee dat op basis van de artikelen 3:40 en 4:27 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 3, lid 1 en artikel 5, lid 1 van de Algemene subsidieverordening Overijssel 2005, het volgende subsidieplafond voor 2019 als volgt is gewijzigd:

 

UITVOERINGSBESLUIT SUBSIDIES OVERIJSSEL 2017

 

 

Paragraaf 3.10 Uitvoering Programma Nieuwe Energie Overijssel 2017-2023 : € 900.000,- (het vorige subsidieplafond was € 400.000,-).

Volgorde van behandeling: in volgorde van ontvangst en voor zover het subsidieplafond dit toelaat.

 

Inwerkingtreding:

Dit besluit treedt in werking 1 dag na publicatie in het provinciaal blad.

 

Gedeputeerde Staten voornoemd.