Provinciaal blad van Fryslân

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
FryslânProvinciaal blad 2019, 4166Overige besluiten van algemene strekkingOpenstellingsbesluit Kavelinrichting 2019

 

 

Gedeputeerde Staten van Fryslân maken bekend dat zij in hun vergadering van 4 juni 2019 hebben besloten:

 

De subsidieregeling Kavelinrichting 2019 open te stellen voor aanvragen binnen de periode 17 juni 2019 tot en met 31 december 2019 en een subsidieplafond in te stellen van € 110.000 voor kavelinrichting landbouw en € 25.000 voor kavelinrichting weidevolgels. Subsidie wordt verstrekt voor zover de aanvrager voldoet aan de bepalingen van de regeling Kavelinrichting 2019 (www.fryslan.frl/kavelruil) en het plafond toereikend is.

 

Voor het indienen van de aanvraag dient u gebruik te maken van het beschikbaar gestelde aanvraagformulier.

U kunt deze vinden op: www.fryslan.frl/kavelruil