Provinciaal blad van Noord-Holland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Noord-HollandProvinciaal blad 2019, 4032Overige besluiten van algemene strekkingBesluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 21 mei 2019, nr. 1209678/1211710, tot vaststelling van het subsidieplafond op grond van de Uitvoeringsregeling Woonvisie 2016

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland;

 

Gelet op artikel 8 van de Uitvoeringsregeling Woonvisie Noord-Holland 2016;

 

Besluiten:

 

Artikel 1  

Gedeputeerde staten stellen een subsidieplafond van € 3.590.675,- vast voor de subsidie voor de periode tot en met 30 september 2020.

 

Artikel 2  

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal blad waarin zij wordt geplaatst.

 

Haarlem, 21 mei 2019

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,

A. Th. H. van Dijk, voorzitter.

R.M. Bergkamp, provinciesecretaris.