Provinciaal blad van Overijssel

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
OverijsselProvinciaal blad 2019, 3895Overige besluiten van algemene strekkingProvincie Overijssel – Subsidieplafonds 2019

 

Besluit: dd. 21-05-2019

Kenmerk: 2019/0127222

Inlichtingen bij: Hilal Coskun

Telefoon: 038 – 499 83 81

E-mail: h.coskun@overijssel.nl

 

Kennisgeving

 

Gedeputeerde Staten van Overijssel,

Delen mee dat op basis van de artikelen 3:40 en 4:27 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 3, lid 1 en artikel 5, lid 1 van de Algemene subsidieverordening Overijssel 2005, het subsidieplafond van 2019 als volgt is gewijzigd:

 

UITVOERINGSBESLUIT SUBSIDIES OVERIJSSEL 2017

 

 

Paragraaf 6.10 Product Markt Partner Combinaties (PMPC's) Toerisme Overijssel: € 329.669,- (vorig plafond was € 300.000,-).

Dit bedrag is bestemd voor aanvragen die al ingediend zijn tussen 1 februari 2019 en 1 maart 2019 (1e tender).

 

Paragraaf 10.2 Zelfstandig leven en gezond bewegen: € 950.000,- (vorig plafond was € 450.000,-).

Volgorde van behandeling: in volgorde van ontvangst en voor zover het subsidieplafond dit toelaat.

 

Inwerkingtreding:

Dit besluit treedt in werking 1 dag na publicatie in het provinciaal blad.

 

Gedeputeerde Staten voornoemd.