Provinciaal blad van Utrecht

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
UtrechtProvinciaal blad 2019, 373Plannen | ruimtelijkBekendmaking vastgesteld Inpassingsplan Kantoren

Gedeputeerde Staten van Utrecht maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat Provinciale Staten van Utrecht op 10 december 2018 het ’Inpassingsplan Kantoren’ gewijzigd hebben vastgesteld. De wijzigingen zijn opgenomen in de Nota van Beantwoording Zienswijzen inclusief Staat van Wijzigingen, bijlage 8 van het inpassingsplan.

Met het inpassingsplan is de volgende stap gezet bij de uitvoering van het regulerende spoor van de Provinciale Aanpak Kantorenleegstand. Dit spoor is gericht op reductie van in bestemmingsplannen en beheersverordeningen opgenomen planologische overcapaciteit van bestemmingen die voorzien in nieuwbouw van zelfstandige kantoren (hierna: onbenutte bouwtitels). Het inpassingsplan voorziet in een aanpassing van planregels in verband met deze beoogde reductie van onbenutte bouwtitels door toevoeging van een aanvullende bepaling. Een inpassingsplan is een provinciaal bestemmingsplan.

In de Thematische Structuurvisie Kantoren 2016-2027 (TSK) is op basis van het Kantorenmarktonderzoek 2015 per kantorenlocatie beschreven wat de behoefte is aan ten opzichte van de bestaande voorraad toe te voegen kantoorruimte tot en met 2027. In de TSK is het inpassingsplan tevens al aangekondigd. In 2018 heeft een monitoring van het Kantorenmarktonderzoek 2015 plaatsgevonden.

Het inpassingsplan is vastgesteld voor onbebouwde percelen met onbenutte bouwtitels binnen de navolgende locaties:

Locatie 1: Amersfoort - Hooglanderveen/Laak 3

Locatie 2: Amersfoort – Podium

Locatie 3: Amersfoort – Stationsgebied

Locatie 4: Bunschoten - Haarbrug Zuid

Locatie 5: De Ronde Venen - Bedrijventerrein Mijdrecht

Locatie 6: De Ronde Venen – Marickenland

Locatie 7: Houten – Centrum

Locatie 8: Houten - Hofstad Ivb

Locatie 9: Houten - Loerik VI/ De Koppeling

Locatie 10: Leusden - Buitenplaats/ De Plantage

Locatie 11: Leusden - Princenhof

Locatie 12: Stichtse Vecht - Planetenbaan & Het Kwadrant

Locatie 13: Utrecht - Leidsche Rijn Papendorp

Locatie 14: Utrecht - Strijkviertel/Rijnvliet

Locatie 15: Veenendaal - De Batterijen

Locatie 16: Veenendaal - Faktorij/ De Vendel

Locatie 17: Woerden - Snellerpoort

Locatie 18: Zeist - Huis ter Heide

Terinzagelegging

Het vaststellingsbesluit en het inpassingsplan, inclusief bijlagen, liggen met ingang van donderdag 24 januari 2019 gedurende een termijn van zes weken tot en met woensdag 6 maart 2019 voor iedereen ter inzage. De stukken zijn tijdens de openingstijden in te zien aan de balie van:

- het Huis voor de Provincie, Archimedeslaan 6 te Utrecht

- het gemeentehuis van Amersfoort, Stadhuisplein 1 te Amersfoort

- het gemeentehuis van Bunschoten, Stadsspui 1 te Bunschoten-Spakenburg

- het gemeentehuis van De Ronde Venen, Croonstadtlaan 111 te Mijdrecht

- het gemeentehuis van Houten, Onderdoor 25 te Houten

- het gemeentehuis van Leusden, ’t Erf 1 te Leusden

- het gemeentekantoor van Stichtse Vecht, Endelhovenlaan 1 te Maarssen

- het stadskantoor van Utrecht, Stadsplateau 1 te Utrecht

- het gemeentehuis van Veenendaal, Raadhuisplein 1 te Veenendaal

- het gemeentehuis van Woerden, de Bleek 10 te Woerden

- het gemeentehuis van Zeist, Het Rond 1 te Zeist

Daarnaast is het inpassingsplan raadpleegbaar op de landelijke site www.ruimtelijkeplannen.nl. Het plan heeft de ID-code NL.IMRO.9926.IP1606Kantoren-VA01.

Beroep en voorlopige voorzieningen

Belanghebbenden die tijdig hun zienswijzen op het ontwerpinpassingsplan naar voren hebben gebracht, of belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij daarop geen zienswijzen naar voren hebben gebracht, kunnen beroep instellen tegen het inpassingsplan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het beroep kan ook digitaal worden ingediend via het digitale loket van de Raad van State. Bovendien kunnen belanghebbenden beroep aantekenen, ook wanneer zij geen zienswijzen hebben ingediend, tegen de wijzigingen in het vastgestelde plan ten opzichte van het ontwerpinpassingsplan. 

Ingevolge artikel 3.8 lid 5 van de Wet ruimtelijke ordening treedt het besluit tot vaststelling van het plan in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is ingediend, treedt het besluit niet in werking totdat op dat verzoek is beslist. Het verzoek om een voorlopige voorziening moet worden ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het verzoekschrift kan ook via het digitale loket van de Raad van State worden ingediend. Bij het verzoek moet een afschrift van het beroepschrift worden overlegd.

Meer informatie over het instellen van beroep, het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening en het te betalen griffierecht treft u aan op www.raadvanstate.nl.

Informatie

Indien u nadere informatie over de stukken of de procedure wenst, dan kunt u contact opnemen met de heer J.G. Kentie op telefoonnummer 030-2582743 of via hans.kentie@provincie-utrecht.nl.