Provinciaal blad van Overijssel

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
OverijsselProvinciaal blad 2019, 2936Overige besluiten van algemene strekkingProvincie Overijssel – Subsidieplafonds 2019

 

Besluit: dd. 16-04-2019

Kenmerk: 2019/0071315

Inlichtingen bij: Hilal Coskun

Telefoon: 038 – 499 83 81

E-mail: h.coskun@overijssel.nl

 

Kennisgeving

 

Gedeputeerde Staten van Overijssel,

Delen mee dat op basis van de artikelen 3:40 en 4:27 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 3, lid 1 en artikel 5, lid 1 van de Algemene subsidieverordening Overijssel 2005, de volgende subsidieplafonds zijn vastgesteld voor 2019:

 

UITVOERINGSBESLUIT SUBSIDIES OVERIJSSEL 2017

 

 

Paragraaf 3.13 Stimuleren energieadvies aan huis via energieloketten : € 254.000,-.

Volgorde van behandeling: Verdeling overeenkomstig tabel 1 (artikel 3.13.4).

 

Paragraaf 4.3 Natuur en samenleving 2.0: € 250.000,-, waarvan € 50.000,- voor projecten op het gebied van vergroening van straten (artikel 4.3.2 sub b onder ii) (vorig subsidieplafond was € 0,-).

Volgorde van behandeling: volgorde van vastgestelde prioriteit en voor zover het subsidieplafond dit toelaat.

 

Paragraaf 4.9 Kwaliteitsimpuls voor het landschap: € 750.000,-.

Volgorde van behandeling: volgorde van ontvangst en voor zover het subsidieplafond dit toelaat.

 

Paragraaf 8.4 Sociale acceptatie en veiligheid (regenboogprovincie): € 40.000,-.

Volgorde van behandeling: volgorde van ontvangst en voor zover het subsidieplafond dit toelaat.

 

Inwerkingtreding:

Dit besluit treedt in werking 1 dag na publicatie in het provinciaal blad.

 

Gedeputeerde Staten voornoemd.