Provinciaal blad van Fryslân

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
FryslânProvinciaal blad 2019, 2825Overige besluiten van algemene strekkingBESLUIT ONDERMANDAAT

 

De provinciesecretaris/algemeen directeur;

 

gelet op artikel 4 van het Bevoegdhedenstatuut provincie Fryslân 2018, waarin is bepaald dat de provinciesecretaris/algemeen directeur bevoegd is om ten aanzien van bevoegdheden, die zij krachtens het statuut kan uitoefenen conform de hiërarchische lijn, ondermandaat te verlenen;

 

gelet op artikel 10:9 van de Algemene wet bestuursrecht;

 

overwegende dat:

  • het wenselijk is dat de poolmanager besluiten kan nemen inzake de inhuur of detachering van personeel;

 

B E S L U I T:

 

I.

het ondermandaat als bedoeld in kolom IV van onderdeel B1 van bijlage 2 bij het Bevoegdhedenstatuut provincie Fryslân 2018 te wijzigen overeenkomstig de bij dit besluit gevoegde bijlage.

 

 

II.

dat dit besluit in werking treedt met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal Blad waarin het besluit wordt geplaatst.

 

 

Leeuwarden, 5 april 2019,

R.E. Bouius-Riemersma MBA MCM

Provinciesecretaris/algemeen directeur