Provinciaal blad van Overijssel

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
OverijsselProvinciaal blad 2019, 2776Overige besluiten van algemene strekkingProvincie Overijssel - Subsidiestelsel Natuur- en Landschapsbeheer – Openstellingsbesluit 2020 onderdeel agrarisch natuurbeheer

 

Besluit: Gedeputeerde Staten d.d. 9 april 2019

Kenmerk: 2019/0086113

Inlichtingen bij: H. Kreuwel

Telefoon: 038 499 7357

E-mail: h.kreuwel@overijssel.nl

 

Besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Overijssel van 9 april 2019 tot vaststelling van de subsidieplafonds, aanvraagperioden en de tarieven voor het begrotingsjaar 2020 ten behoeve van:

- de Subsidieregeling Natuur- en Landschapsbeheer 2016 Overijssel (SRNL2016)

- de Subsidieregeling Natuur- en Landschapsbeheer Overijssel (SRNL);

 

Gedeputeerde Staten van de provincie Overijssel

Gelet op:

- artikel 1.2 van de Subsidieregeling Natuur- en Landschapsbeheer 2016 Overijssel;

- artikel 1.3 van de Subsidieregeling Natuur- en Landschapsbeheer Overijssel;

 

Besluiten vast te stellen:

ARTIKEL I

A.  SUBSIDIEPLAFONDS voor uitbreiding van projecten agrarisch natuur en landschapsbeheer

Voor de Subsidieregeling Natuur- en Landschapsbeheer 2016 Overijssel (SRNL2016) worden voor het begrotingsjaar 2020 de volgende subsidieplafonds vastgesteld:

Agrarisch natuur- en landschapsbeheer

 

Voor subsidies als bedoeld in artikel 3.2, voor het leefgebied met de aanduiding open akkerland, open grasland en droge dooradering:

 • *

  in deelgebied Noordwest Overijssel: € 1.200.000,- voor de periode 2020-2021, waarvan minimaal € 350.000 in de leefgebieden “open grasland” (Natuurbeheerplan Overijssel)

 • *

  in deelgebied Midden Overijssel: € 411.500,- voor de periode 2020-2021, waarvan minimaal € 86.500 in de leefgebieden “open grasland” en “open akker” (Natuurbeheerplan Overijssel)

 • *

  in deelgebied Noordoost Twente: € 175.000,- voor de periode 2020-2021.

 

Bovenstaande subsidie is beschikbaar voor:

 • 1.

  het oversluiten van contracten uit het oude collectief beheer op grond van de Subsidieregeling Natuur- en Landschapsbeheer (SRNL) naar het nieuwe stelsel agrarisch natuurbeheer op grond van de Subsidieregeling Natuur- en Landschapsbeheer Overijssel 2016 (SRNL2016), en

 • 2.

  nieuw beheer. 

 

B.  AANVRAAGPERIODEN EN LOKET VOOR INDIENING

Aanvragen voor subsidies als bedoeld in artikel I van dit besluit kunnen in de periode van 1 juli 2019 tot en met 31 juli 2019 worden ingediend via de volgende link: http://www.formdesk.nl/gboprod/GBO_Gebiedsaanvraag

 

ARTIKEL II

A. SUBSIDIEPLAFONDS voor het uitdienen en wijzigen van lopende subsidiebeschikkingen agrarisch natuur en landschapsbeheer.

Voor de Subsidieregeling Natuur- en Landschapsbeheer Overijssel (SRNL) wordt voor het begrotingsjaar 2020 het volgende subsidieplafond vastgesteld:

(Collectief) agrarisch natuur- en landschapsbeheer

€ 350.000 voor subsidies als bedoeld in:

 

 • 1.

  artikel 4.1.1.1. ten behoeve van de agrarische beheerpakketten met de aanduiding A01.01.01 tot en met A02.02.03 welke pakketten op grond van artikel 2.1, vierde lid zijn aangewezen voor collectief agrarisch natuurbeheer;

 • 2.

  artikel 4.1.2.4, eerste lid (toeslag collectief agrarisch natuurbeheer);

 • 3.

  artikel 5.1.1.1, eerste lid, onderdeel b, ten behoeve van de beheerpakketten landschap met de aanduiding L01.01 tot en met L04.01 , welke pakketten op grond van artikel 2.1, vierde lid zijn aangewezen voor collectief landschapsbeheer buiten natuurterreinen.

   

  Dit subsidieplafond is alleen beschikbaar voor het uitdienen van de in 2020 nog van kracht zijnde subsidiebeschikkingen op grond van de SRNL voor (collectief) agrarisch natuur- en landschapsbeheer. Voor aanvragen zoals bedoeld in artikel 7.5 van de SRNL is geen budget beschikbaar.

 

B. TARIEVEN BEGROTINGSJAAR 2020

 

 • 1.

  De jaarvergoeding voor de agrarische beheerpakketten, opgenomen in bijlage 3, onderdelen B.1 en B.2, van de SRNL, wordt voor dit begrotingsjaar conform de bij dit besluit gevoegde bijlage 1 in euro’s per eenheid vastgesteld;

 • 2.

  De jaarvergoeding voor de beheerpakketten landschap buiten natuurterreinen, opgenomen in bijlage 6, onderdelen B.1 en B.2 van de SRNL, wordt voor dit begrotingsjaar conform de bij dit besluit gevoegde bijlage 2 in euro’s per eenheid vastgesteld;

 • 3.

  De jaarvergoeding voor de toeslag, bedoeld in artikel II, onder A, van dit besluit, wordt voor dit begrotingsjaar conform de bij dit besluit gevoegde bijlage 3 in euro's per eenheid vastgesteld.  

 

ARTIKEL III

De subsidies als opgenomen in dit besluit worden uitsluitend verstrekt voor die onderdelen welke ook door de Europese Commissie zijn of worden goedgekeurd.

 

ARTIKEL IV

De subsidies als opgenomen onder artikel II worden uitsluitend verstrekt voor zover het perceel/terrein als subsidiabel is aangemerkt in het Natuurbeheerplan 2020.

 

ARTIKEL V

Dit besluit wordt geplaatst in het Provinciaal blad en treedt in werking met ingang van de eerste dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal blad waarin het wordt geplaatst.

 

ARTIKEL VI

Dit besluit wordt aangehaald als: Openstellingsbesluit agrarisch natuurbeheer 2020. Informatie over het agrarisch natuurbeheer is te vinden op de website:

https://www.bij12.nl/onderwerpen/natuur-en-landschap/subsidiestelsel-natuur-en-landschap/agrarisch-natuurbeheer-anlb/subsidie-agrarisch-natuurbeheer-aanvragen/

 

Gedeputeerde Staten voornoemd,

de voorzitter de secretaris