Provinciaal blad van Overijssel

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
OverijsselProvinciaal blad 2019, 2774Overige besluiten van algemene strekkingProvincie Overijssel – Vaststelling wijzigingen Natuurbeheerplan Overijssel voor beheerjaar 2020

 

Besluit: Gedeputeerde Staten d.d. 9 april 2019

Kenmerk: 2019/0102797

Inlichtingen bij: E.C. Visser

Telefoon: 038 499 83 54

E-mail: EC.Visser@overijssel.nl

 

Kennisgeving

Gedeputeerde Staten van Overijssel,

maken bekend dat zij in hun vergadering van 9 april 2019 hebben besloten wijzigingen in het Natuurbeheerplan Overijssel vast te stellen voor het beheerjaar 2020 (kenmerk 2019/0086113). Het natuurbeheerplan beschrijft de beleidsdoelen en de subsidiemogelijkheden voor de ontwikkeling en het beheer van natuurgebieden, agrarische natuur en landschapselementen in de provincie. Vaststelling vindt plaats op grond van artikel 1.3, eerste lid, van de Subsidieregeling natuur- en landschapsbeheer Overijssel 2016.

 

Wijzigingen

De aanpassing van het Natuurbeheerplan Overijssel betreft wijzigingen van eigendom en wijzigingen in natuurbeheertypen als gevolg van doorontwikkeling, inrichting en monitoring van de natuur. Deze wijzigingen zijn doorgevoerd in de kaarten van het natuurbeheerplan. Verder zijn op verzoek van de Collectieven agrarisch natuurbeheer enkele wijzigingen verwerkt. Daarmee zijn de beheertypen op de kaart weer in overeenstemming met de situatie in de praktijk.

 

Het natuurbeheerplan ligt ter inzage

U kunt het Natuurbeheerplan Overijssel van 18 april 2019 tot en met 29 mei 2019 inzien in het provinciehuis van Overijssel, Luttenbergstraat 2 in Zwolle. U kunt zich tijdens reguliere openingstijden melden bij de receptie. Het natuurbeheerplan is ook te raadplegen op www.overijssel.nl/natuurbeheerplan. In de digitale Atlas van Overijssel zijn een beheertypenkaart en een ambitiekaart beschikbaar waarop de vastgestelde kaartwijzigingen ten opzichte van de vorige versie zijn aangegeven. Deze kaarten zijn te vinden via www.atlasvanoverijssel.nl onder het thema “Natuur en Milieu”.

 

Als u het niet eens bent met dit besluit kunt u bezwaar maken, als u belanghebbende bent

Stuurt u dan een bezwaarschrift aan ons. Wij controleren dan of wij een juist besluit hebben genomen. Let op: bezwaar is alleen mogelijk tegen de wijzigingen ten opzichte van de vorige versie van het Natuurbeheerplan. Voor wat betreft de correcties op de beheertypenkaart en ambitiekaart zijn daartoe als hulpmiddel wijzigingskaarten opgesteld. De gewijzigde onderdelen in de plantekst van het natuurbeheerplan zijn in hoofdstuk 1.3 van het Natuurbeheerplan Overijssel benoemd.

 

Uw bezwaarschrift is een brief die aan een aantal eisen moet voldoen

De wet stelt eisen aan uw bezwaarschrift. Die eisen zijn:

 

 • 1.

  U zegt met welk besluit u het niet eens bent. Dit doet u door in uw bezwaarschrift het kenmerk van het besluit te noemen, zoals dit is vermeld bij deze publicatie.

 • 2.

  U zegt waarom u het niet eens bent met dit besluit.

 • 3.

  U zet uw naam, adres, handtekening en de datum op uw bezwaarschrift.

 • 4.

  U verstuurt het bezwaarschrift op tijd. Dit Provinciaal blad, waarin het besluit is gepubliceerd, heeft een datum. U stuurt ons binnen zes weken na die datum uw bezwaarschrift.

 

Uw bezwaarschrift kunt u op 3 manieren aan ons versturen

 • 1.

  Met de post naar: Gedeputeerde Staten van Overijssel, team Juridische Zaken, Postbus 10078, 8000 GB Zwolle.

 • 2.

  Via internet. U gebruikt daarvoor ons digitale bezwaarformulier. U vindt het formulier via https://forms.overijssel.nl/bezwaar-klacht/bezwaar-beslissing/.

 • 3.

  Met een faxbericht. Het faxnummer van het team Juridische Zaken is: 038 - 425 48 02.

 

Wat als u niet kunt wachten tot er een nieuw besluit is genomen?

Ook als u bezwaar maakt treedt dit besluit gewoon in werking. Dat kan vervelende gevolgen voor u hebben. U kunt de rechtbank dan vragen een voorlopige beslissing te nemen, door een zogeheten ‘voorlopige voorziening’ aan te vragen. Dit is een aparte procedure die loopt naast de door u gestarte bezwaarprocedure. Voor de behandeling van uw verzoek om een voorlopige voorziening betaalt u een bedrag. De rechter kan beslissen dat wij dat bedrag aan u moeten vergoeden. Voor informatie over het indienen van een verzoek belt u met de Rechtbank Overijssel: 088 - 361 55 55.

 

Gedeputeerde Staten voornoemd