Provinciaal blad van Overijssel

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
OverijsselProvinciaal blad 2019, 2069Plannen | ruimtelijkProvincie Overijssel, terinzagelegging Ontwerp actualisatie Omgevingsvisie Overijssel 2018/2019

Bekendmaking

Gedeputeerde Staten van Overijssel hebben op 26 februari 2019 het ontwerp van de Actualisatie Omgevingsvisie Overijssel 2018/2019 en het ontwerp van de Actualisatie van de Omgevingsverordening Overijssel 2018/2019 vastgesteld.

In deze actualisatieronde worden recente beleidswijzigingen waarover al eerder besloten is door Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten, objectgericht doorvertaald in de Omgevingsvisie en Omgevingsverordening. Verder worden omissies en onduidelijkheden in teksten en kaarten hersteld. Na deze actualisatieronde zijn de Omgevingsvisie en Omgevingsverordening voorlopig weer bij de tijd.

De provincie Overijssel legt de beide ontwerpen van 21 maart tot en met 8 mei 2019 ter inzage. Binnen deze termijn kunt u zienswijzen indienen op de wijzigingen die met deze actualisatie worden aangebracht in de Omgevingsvisie en de Omgevingsverordening. Provinciale Staten zullen de ingediende zienswijzen betrekken bij hun besluit over de vaststelling van de Actualisatie Omgevingsvisie Overijssel 2018/2019 en de Actualisatie Omgevingsverordening Overijssel 2018/2019.  

Mogelijkheid van inzien

U kunt het ontwerp van de Actualisatie Omgevingsvisie Overijssel 2018/2019 en van de Actualisatie Omgevingsverordening Overijssel 2018/2019 inzien op www.ruimtelijkeplannen.nl en www.omgevingsvisie.nl of

tijdens kantooruren op de volgende locaties:

 • -

  Stadhuis/gemeentehuis van elke Overijsselse gemeente,

 • -

  Twentehuis, Nijverheidstraat 30, 7551 JM Enschede,

 • -

  Provinciehuis, Luttenbergstraat 2, 8012 EE Zwolle,

 • -

  Waterschap Drents Overijsselse Delta, Dokter van Deenweg 186, 8025 BM Zwolle,

 • -

  Waterschap Rijn en IJssel, Liemersweg 2, 7006 GG Doetinchem

 • -

  Waterschap Vechtstromen, Kooikersweg 1, 7609 PZ Almelo

 • -

  Waterschap Vallei en Veluwe, Steenbokstraat 10, 7324 AX Apeldoorn,

 • -

  Waterschap Zuiderzeeland, Lindelaan 20, 8224 KT Lelystad. 

Het ontwerp van de Actualisatie Omgevingsvisie Overijssel 2018/2019 wordt elektronisch beschikbaar gesteld via www.ruimtelijkeplannen.nl met planidentificatienummer NL.IMRO.9923.phVisie006-on01. Voor het ontwerp van de Actualisatie Omgevingsverordening Overijssel 2018/2019 geldt planidentificatienummer NL.IMRO.9923.phVerordening006-on01. 

U kunt de ontwerpen vinden op ruimtelijkeplannen.nl:

https://www.ruimtelijkeplannen.nl/viewer#!/idn/NL.IMRO.9923.phVisie006-on01

https://www.ruimtelijkeplannen.nl/viewer#!/idn/NL.IMRO.9923.phVerordening006-on01

Op ruimtelijkeplannen staan ook de geconsolideerde versies:

https://www.ruimtelijkeplannen.nl/viewer#!/idn/NL.IMRO.9923.Omgevingsvisie2017-GV06

https://www.ruimtelijkeplannen.nl/viewer#!/idn/NL.IMRO.9923.Verordening2017-GV06 

Deze geconsolideerde versies geven een totaalbeeld van de Omgevingsvisie en de Omgevingsverordening zoals die na wijziging eruit komen te zien. De geconsolideerde versies hebben geen formele status. 

De ontwerpen van de actualisaties en de geconsolideerde versies ervan kunt u ook in onze eigen plannenviewer terugvinden: https://overijssel.tercera-ro.nl/mapviewer/ (let op dat u daarbij de plannen met plandatum 26-2-2019 bekijkt).

Bij de stukken die ter inzage liggen is een overzicht gevoegd van beleidswijzigingen waarop de Omgevingsvisie en Omgevingsverordening in deze actualisatie worden aangepast. Daarin is vermeld wanneer en door wie tot de beleidswijziging is besloten. Ook is in dit overzicht aangegeven welke omissies in teksten en kaarten in deze actualisatieronde worden hersteld.  

Mogelijkheid voor het indienen van zienswijzen

Een ieder kan gedurende de termijn van de terinzagelegging gemotiveerd zienswijzen indienen. Dit kan mondeling tijdens kantooruren bij het Overijssel loket tel. 038 499 88 99 (keuze 4), maar bij voorkeur schriftelijk.

U kunt alleen zienswijzen indienen op de onderdelen van de Omgevingsvisie en Omgevingsverordening die in deze actualisatieronde worden gewijzigd. De overige delen van de Omgevingsvisie en de Omgevingsverordening Overijssel zijn ongewijzigd.

Uw schriftelijke zienswijze bevat in ieder geval: naam en adres van de indiener, de datum, het onderwerp waarop uw zienswijze betrekking heeft en een motivering van uw zienswijze.

U kunt uw zienswijze mailen naar postbus@overijssel.nl. Vermeld in uw mail dan wel dat het gaat om een zienswijze voor ‘EDO zaak 5001159’.

Natuurlijk is het ook mogelijk om een schriftelijke zienswijze per post te versturen. Die kunt u dan richten aan de Gedeputeerde Staten van Overijssel, t.a.v. Secretariaat eenheid Ruimte en Bereikbaarheid, Postbus 10078, 8000 GB Zwolle onder vermelding van ‘EDO zaak 5001159’.