Provinciaal blad van Overijssel

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
OverijsselProvinciaal blad 2019, 1914Plannen | ruimtelijkProvincie Overijssel terinzagelegging gewijzigd vastgesteld PIP Natura 2000 Sallandse Heuvelrug

Herstellen en versterken kwetsbare natuur Sallandse Heuvelrug

Gedeputeerde Staten hebben op 17 april 2018 de inrichtingsplannen Zunasche Heide en Helhuizen vastgesteld. De inrichtingsplannen zijn een uitwerking van de maatregelen die nodig zijn om de natuur in het Natura 2000-gebied Sallandse Heuvelrug te herstellen en versterken. Door de Natura 2000-doelen te realiseren, ontstaat ruimte voor economische ontwikkeling. Deze doelen zijn vastgelegd in het Natura 2000-beheerplan en de PAS-gebiedsanalyse.

De herstelmaatregelen voor het Natura 2000-gebied Sallandse Heuvelrug richten zich op het herstel van de heide en de plant- en diersoorten die daarbij horen. In het gebied worden verschillende stukken bos omgevormd om ruimte te maken voor heide en verbinding te maken met het omringende (voedselrijke) landschap. Ook worden delen van het gebied extra gemaaid of begraasd. Zo ontstaat een open landschap dat geschikt is als insectenrijk foerageergebied voor diverse diersoorten.

Provinciaal Inpassingsplan (PIP)

De maatregelen die op de Sallandse Heuvelrug moeten worden uitgevoerd voor Natura 2000-doelen hebben gevolgen voor de bestemming van gronden of het gebruik ervan. Als de functie of het gebruik van de grond wijzigt, dan wordt dit vastgelegd in een Provinciaal Inpassingsplan(PIP). Percelen waar geen maatregelen getroffen worden of waar na uitvoering van de maatregelen de functie landbouw gehandhaafd kan blijven worden uit het Natuurnetwerk Nederland (NNN, voorheen ecologische hoofdstructuur) gehaald.

Stand van zaken

De inrichtingsplannen Zunasche Heide en Helhuizen, het ontwerp-PIP Sallandse Heuvelrug, het plan-MER, Nota van Antwoord NRD en overige bijlagen zijn op 17 april 2018 vastgesteld. In totaal zijn er dertien zienswijzen ontvangen. De zienswijzen zijn beantwoord in een Nota van Antwoord en hebben geleid tot aanpassing van het PIP. Tevens zijn er ambtelijk enkele wijzigingen doorgevoerd, zoals de aanvulling van de gebiedsprocesbeschrijving. De Commissie m.e.r. heeft tijdens de terinzagelegging van het ontwerp-PIP geconcludeerd dat het plan-MER voldoende informatie bevat voor besluitvorming op het PIP.

Op 27 februari 2019 hebben Provinciale Staten het definitieve PIP, het plan-MER en de Nota van Antwoord gewijzigd vastgesteld. Het PIP ligt zes weken ter inzage van 26 maart tot en met 6 mei 2019.

Terinzagelegging PIP

Het gewijzigd vastgestelde PIP ligt van 26 maart tot en met 6 mei 2019 ter inzage. Gedurende deze periode is het PIP digitaal beschikbaar via www.overijssel.nl/sallandseheuvelrug of via www.ruimtelijkeplannen.nl onder nummer NL.IMRO.9923.ipSallHeuvelrug-va01.

Tevens is het PIP als inkijkexemplaar beschikbaar op:

- Gemeentehuis van Hellendoorn, Willem-Alexanderstraat 7, 7442 MA NIJVERDAL

- Gemeentehuis van Rijssen-Holten, Schild 1, 7461 DD RIJSSEN

- Gemeentehuis van Wierden, Pouliestraat 3, 7642 EB WIERDEN

- Provinciehuis van Overijssel, Luttenbergstraat 2, 8012 EE ZWOLLE

Indienen beroep gewijzigd vastgesteld PIP

In de periode van terinzagelegging kan een belanghebbende beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Deze Afdeling beslist in eerste en enige instantie over de ingestelde beroepen. Belanghebbenden kunnen beroep instellen als zij een zienswijze hebben ingediend op het ontwerp-PIP of als hen redelijkerwijs niet verweten kan worden dat er geen zienswijze is ingediend. Tegen de wijzigingen ten opzichte van het ontwerp-PIP kan een ieder beroep instellen.

Een beroepsschrift kan ingediend worden onder vermelding van ‘Natura 2000 PIP Sallandse Heuvelrug’ aan:

Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State

Postbus 20019

2500 EA DEN HAAG

Het beroepsschrift moet worden ondertekend en dient te minste het volgende te bevatten:

a) Naam en adres;

b) Dagtekening;

c) Een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht;

d) De redenen en argumenten waarom er beroep wordt aangetekend.

Crisis- en herstelwet

Op het PIP is de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dat betekent dat de beroepsprocedure enigszins anders is dan gebruikelijk: de beroepsgronden moeten direct in het beroepsschrift staan en mogen na afloop van de beroepstermijn niet meer worden aangevuld. Tevens wordt het beroep niet-ontvankelijk verklaard indien binnen de beroepstermijn geen gronden zijn ingediend.

Voorlopige voorziening

Het PIP treedt in werking op de dag na het einde van de beroepstermijn. Het indienen van een beroepsschrift verandert dit niet. Om de werking van de besluiten op te schorten kunnen degenen die beroep hebben ingesteld een voorlopige voorziening aanvragen. Een verzoek hiertoe kan worden ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Bij het verzoek moet een afschrift van het beroepsschrift worden overlegd. Voor het indienen van een beroepsschrift en/of een verzoek om een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

Vragen over de procedure? Neem contact op met Iris Wolters, i.wolters@overijssel.nl, 038 - 499 92 26.

Meer informatie?

Op 27 maart 2019 vindt een inloopbijeenkomst plaats over de uitvoering van de maatregelen in de Zunasche Heide voor alle geïnteresseerden. Tijdens deze bijeenkomst is ook informatie beschikbaar over het PIP.

Datum: 27 maart 2019

Tijd: 16.00 – 20.00 uur

Locatie: Buurthuus ’t Hexel, Hexelerweg 32 in Nijverdal

Meer weten? Kijk ook op www.overijssel.nl/sallandseheuvelrug