Provinciaal blad van Fryslân

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
FryslânProvinciaal blad 2018, 9796VerordeningenWijzigingsregeling van 18 december 2018, kenmerk 01617469, houdende bepalingen met betrekking tot de verstrekking van subsidies Iepen Mienskipfûns (Subsidieregeling Iepen Mienskipfûns 2016)

Gedeputeerde Staten van Fryslân,

 

Gelet op artikel 1.3. van de Algemene Subsidieverordening provincie Fryslân 2013, Besluiten:

 

Vast te stellen de volgende regeling tot wijziging van de Subsidieregeling Iepen Mienskipfûns Fryslân 2016

 

De Subsidieregeling Iepen Mienskipfûns Fryslân 2016 wordt als volgt gewijzigd

 

Artikel I  

Vanwege het feit dat de omzetbelasting op grond van de Algemene subsidieverordening in zijn algemeenheid niet subsidiabel is, wordt aan artikel 1.10 een nieuw lid toegevoegd luidende als volgt:

 

Artikel 1.10 (niet) subsidiabele kosten

Lid 4: Omzetbelasting is slechts subsidiabel voorzover deze voor de aanvrager niet verrekenbaar is.

Artikel II  

Deze regeling treedt in werking met ingang van de eerst volgende dag na publicatie in het provincie blad

Artikel III  

Deze regeling wordt aangehaald als: wijziging subsidieregeling Iepen Mienskipsfûns Fryslân december 2018.