Provinciaal blad van Fryslân

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
FryslânProvinciaal blad 2018, 9638Overige besluiten van algemene strekkingBeslút ta fêststelling fan subsydzjeplafons en iepenstellings fan de Subsydzjeregeling Kultuer en Mienskip Fryslân, dy’t heart by it beslút fan Deputearre Steaten fan 18 desimber 2018, mei skaaimerk 01616100

 

Deputearre Steaten stelle foar de Subsydzjeregeling kultuer en mienskip Fryslân de neikommende subsydzjeplafons en iepenstellings fêst:

 

Paragraaf 2.1 Frysktalige literatuer

 • a.

  Oanfragen foar aktiviteiten lykas neamd yn kêst 2.1.2, ûnderdiel a oant en mei e, kinne fan 1 febrewaris 2019 oant en mei 30 augustus 2019 yntsjinne wurde.

 • b.

  It subsydzjeplafon foar kêst 2.1.2, ûnderdiel a oant en mei e, is € 55.000, jildt fan 1 febrewaris 2019 oant en mei 30 augustus 2019.

 

Paragraaf 2.2 Oersetten en bewurkjen fan literatuer

 • a.

  Oanfragen kinne fan 1 febrewaris 2019 oant en mei 30 augustus 2019 yntsjinne wurde.

 • b.

  It subsydzjeplafon is € 45.000, jildt fan 1 febrewaris 2019 oant en mei 30 augustus 2019.

 

Paragraaf 2.3 Frysk Mediafûns

It subsydzjeplafon is € 0.

 

Paragraaf 2.4 Promoasje Frysktalige boeken

 • a.

  Oanfragen kinne fan 1 febrewaris 2019 oant en mei 30 augustus 2019 yntsjinne wurde.

 • b.

  It subsydzjeplafon is € 20.000, jildt fan 1 febrewaris 2019 oant en mei 30 augustus 2019.

 

Paragraaf 2.5 Frysk taalgebrûk

 • a.

  Oanfragen kinne fan 1 febrewaris 2019 oant en mei 27 septimber 2019 yntsjinne wurde.

 • b.

  It subsydzjeplafon is € 15.000, jildt fan 1 febrewaris 2019 oant en mei 27 septimber 2019.

 

Paragraaf 2.6 Útjaan Frysktalige literatuer

 • a.

  Oanfragen kinne fan 18 jannewaris 2019 oant en mei 26 april 2019 en fan 1 maaie 2019 oant en mei 30 augustus 2019 yntsjinne wurde.

 • b.

  It subsydzjeplafon is € 50.000, jildt fan 18 jannewaris 2019 oant en mei 26 april 2019 en € 50.000, jildt fan 1 maaie 2019 oant en mei 30 augustus 2019.

 

Paragraaf 3.1 Brûsfûns

It subsydzjeplafon is € 0.

 

Paragraaf 3.2 Leechdrompelige kulturele aktiviteiten

 • a.

  It subsydzjeplafon foar kêst 3.2.2, ûnderdiel a is € 0.

 • b.

  It subsydzjeplafon foar kêst 3.2.2, ûnderdiel b is € 0.

 • c.

  It subsydzjeplafon foar kêst 3.2.2, ûnderdiel c, is € 0.

 • d.

  Oanfragen foar aktiviteiten lykas neamd yn kêst 3.2.2, ûnderdiel d., kinne fan 18 jannewaris 2019 oant en mei 31 oktober 2019 yntsjinne wurde.

 • e.

  It subsydzjeplafon foar kêst 3.2.2, ûnderdiel d, is € 20.000, jildt fan 18 jannewaris 2019 oant en mei 31 oktober 2019.

 • f.

  Oanfragen foar aktiviteiten lykas neamd yn kêst 3.2.2, ûnderdiel e, kinne fan 18 jannewaris 2019 oant en mei 31 oktober 2019 yntsjinne wurde.

 • g.

  It subsydzjeplafon foar kêst 3.2.2, ûnderdiel e, is € 10.000, jildt fan 18 jannewaris 2019 oant en mei 31 oktober 2019.

 • h.

  Oanfragen foar aktiviteiten lykas neamd yn kêst 3.2.2, ûnderdiel f, kinne fan 18 jannewaris 2019 oant en mei 31 oktober 2019 yntsjinne wurde.

 • i.

  It subsydzjeplafon foar kêst 3.2.2, ûnderdiel f, is € 20.000, jildt fan 18 jannewaris 2019 oant en mei 31 oktober 2019.

 • j.

  Oanfragen foar aktiviteiten lykas neamd yn kêst 3.2.2, ûnderdiel g, kinne fan 9 jannewaris 2019 oant en mei 31 oktober 2019 yntsjinne wurde.

 • k.

  It subsydzjeplafon foar kêst 3.2.2, ûnderdiel g, is € 32.000, jildt fan 9 jannewaris 2019 oant en mei 31 oktober 2019.

 

Paragraaf 3.3 Produksje profesjonele poadiumkeunsten en muzykkomposysjes

 • a.

  Oanfragen kinne fan 18 jannewaris 2019 oant en mei 29 maart 2019 en fan 1 maaie 2019 oant en mei 30 augustus 2019 yntsjinne wurde.

 • b.

  It subsydzjeplafon is € 110.000, jildt fan 18 jannewaris 2019 oant en mei 29 maart 2019 en € 110.000, jildt fan 1 maaie 2019 oant en mei 30 augustus 2019.

 

Paragraaf 3.4 Iepenloftspullen

 • a.

  Oanfragen kinne fan 1 maart 2019 oant en mei 28 maart 2019 yntsjinne wurde.

 • b.

  It subsydzjeplafon is € 48.500, jildt fan 1 maart 2019 oant en mei 28 maart 2019.

 

Paragraaf 3.5 Útkeap teater en muzyk

 • a.

  Oanfragen kinne fan 9 jannewaris 2019 oant en mei 31 oktober 2019 yntsjinne wurde.

 • b.

  It subsydzjeplafon is € 30.000, jildt fan 9 jannewaris 2019 oant en mei 31 oktober 2019.

 

Paragraaf 3.7 Kulturele fernijing

Oanfragen kinne fan 1 maart 2019 oant en mei 31 oktober 2019 yntsjinne wurde.

It subsydzjeplafon is € 60.000, jildt fan 1 maart 2019 oant en mei 31 oktober 2019.

 

Paragraaf 4.1 Meartaligens yn it ûnderwiis

 • a.

  Oanfragen kinne fan 4 april 2019 oant en mei 31 oktober 2019 yntsjinne wurde.

 • b.

  It subsydzjeplafon is € 75.000, jildt fan 4 april 2019 oant en mei 31 oktober 2019.

 

Paragraaf 4.2 Lesoeren Frysk yn it ûnderwiis

 • a.

  Oanfragen kinne fan 4 april 2019 oant en mei 17 oktober 2019 yntsjinne wurde.

 • b.

  It subsydzjeplafon is € 120.000, jildt fan 4 april 2019 oant en mei 17 oktober 2019.