Provinciaal blad van Utrecht

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
UtrechtProvinciaal blad 2018, 9615Overige besluiten van algemene strekkingBesluit van Gedeputeerde Staten van Utrecht van 12 november 2018, kenmerk 81E333BF, tot het verlengen van de herzieningstermijn van zes peilbesluiten van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (Besluit verlenging herzieningstermijn zes peilbesluiten Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 2018)

Gedeputeerde staten van Utrecht;

 

Gelezen het besluit van het algemeen bestuur van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden van 3 oktober 2018;

 

Gelet op artikel 4.8, tweede lid, van de Waterverordening Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 2009;

Besluiten:

Artikel 1

De herzieningstermijn, bedoeld in artikel 4.8, eerste lid, van de Waterverordening Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 2009, van de volgende door het algemeen bestuur van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden vastgestelde peilbesluiten, wordt met ten hoogste vijf jaren verlengd:

 • 1.

  De Tol;

 • 2.

  Langbroekerwetering;

 • 3.

  Kockengen;

 • 4.

  Driebruggen;

 • 5.

  Rijnenburg;

 • 6.

  Woerden.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2019.

Gedeputeerde staten van Utrecht,

namens hen,

mw. drs. S. van Gool,

teamleider Water

Rechtsbescherming

 

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na de datum van verzending of uitreiking van dit besluit daartegen bezwaar maken door het indienen van een gemotiveerd bezwaarschrift. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan: Gedeputeerde Staten van Utrecht, t.a.v. de secretaris van de Adviescommissie bezwaarschriften van PS en GS, postbus 80300, 3508 TH Utrecht.

Aan de behandeling van een bezwaarschrift zijn voor de indiener geen kosten verbonden. Indien bezwaar is gemaakt kan ook om een voorlopige voorziening worden gevraagd, als er tijdelijke maatregelen nodig zijn waarmee niet tot de beslissing op het bezwaarschrift kan worden gewacht. Het verzoek moet worden gedaan bij de Voorzieningenrechter van de Sector bestuursrecht van de Rechtbank Midden-Nederland, Sector bestuursrecht, postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Bij het verzoek om voorlopige voorziening moet een kopie van het bezwaarschrift worden gevoegd. Voor de behandeling van een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

Nota van toelichting

 

Van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR) ontvingen wij van het algemeen bestuur het verzoek tot verlenging van de looptijd met vijf jaar van een aantal peilbesluiten, vergezeld van de toelichtende “Notitie verlenging looptijd peilbesluiten HDSR 2018".

 • 1.

  De Tol *;

 • 2.

  Langbroekerwetering;

 • 3.

  Kockengen *;

 • 4.

  Driebruggen *;

 • 5.

  Rijnenburg *;

 • 6.

  Woerden

Op basis van artikel 4.8 van de Waterverordening Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 2009 zijn wij bevoegd om op verzoek van het algemeen bestuur eenmalig voor ten hoogste vijf jaren vrijstelling te verlenen van de verplichting om een peilbesluit ten minste eenmaal in de tien jaar te herzien.

 

Op grond van de in genoemde notitie gegeven motivering verlenen wij voor een periode van vijf jaar de gevraagde vrijstelling van de herzieningstermijn voor deze peilbesluiten. Met deze vrijstelling van de herzieningstermijn kan HDSR tevens voor de peilbesluiten in het veenweide gebied (met *) beter inspelen op het aankomend beleid voor bodemdaling. Concreet gaat het om onze Visie bodemdaling en de in ontwikkeling zijnde Nota Peilbesluiten van HDSR, waarin de ideeën uit haar "Positionpaper bodemdaling veenweide" worden verwerkt.

Het peilbesluit Langbroekerwetering is al ver in ontwikkeling, maar doordat er veel nader onderzoek nodig was, loopt de procedure wat uit.

Op basis van de verstrekte informatie achten wij de peilen in deze gebieden afgestemd op de functies in het gebied en het watersysteem voldoende robuust voor de komende jaren.

 

Besluit verlenging herzieningstermijn peilbesluit Woerden van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 2016

Nota van toelichting

 

Van het algemeen bestuur van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden kregen wij het verzoek, gemotiveerd in een notitie, voor verlenging van de looptijd met vijf jaar voor een aantal peilbesluiten.

 

Op basis van artikel 4.8 van de Waterverordening Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 2009 zijn wij bevoegd om op verzoek van het algemeen bestuur eenmalig voor ten hoogste vijf jaren vrijstelling te verlenen van de verplichting om een peilbesluit ten minste eenmaal in de tien jaar te herzien.

 

Op grond van de in genoemde notitie gegeven motivering verlenen wij voor een periode van vijf jaar de gevraagde vrijstelling van de herzieningstermijn. Met deze vrijstelling van de herzieningstermijn van deze peilbesluiten kan het waterschap flexibeler inspelen op wensen en kansen in het gebied en effectiever omgaan met de beschikbare middelen. Op basis van de verstrekte informatie achten wij de peilen afgestemd op de functies in het gebied en het watersysteem is voldoende robuust voor de komende jaren. Wij voorzien op de korte termijn geen functieveranderingen of andere ontwikkelingen die daar verandering in zouden brengen. Ook is de peilbesluit zo ingericht dat ze veranderingen (bijvoorbeeld maaivelddaling) volgen (door peilindexatie). Nu niet voorziene ontwikkelingen kunnen, zo nodig, worden opgevangen door een partiële herziening.