Provinciaal blad van Utrecht

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
UtrechtProvinciaal blad 2018, 9431Plannen | ruimtelijkBekendmaking ontwerpbesluit proactieve aanwijzing en voorbereidingsbesluit gemeente Oudewater, Utrecht

Op 11 december 2018 hebben Gedeputeerde Staten van Utrecht het ontwerpbesluit vastgesteld tot het geven een proactieve aanwijzing op grond van artikel 4.2 van de Wet ruimtelijke ordening aan de gemeenteraad van de gemeente Oudewater ten aanzien van het bestemmingsplan “Landelijk Gebied Hekendorp en Papekop”. Doel van de aanwijzing is dat binnen tien maanden een bestemmingsplan wordt vastgesteld voor dit gebied waarbij aan het provinciaal belang wordt voldaan om geen bodembewerking te laten plaatsvinden in de gebieden die op de kaart Bodem en Water van de Provinciale Ruimtelijke Verordening 2013, Herijking 2016, zijn aangewezen als ‘Veengebied kwetsbaar voor oxidatie’.Tevens hebben Gedeputeerde Staten verklaard dat een bestemmingsplan als hierboven bedoeld door de gemeente wordt voorbereid (voorbereidingsbesluit). Het voorbereidingsbesluit is gericht op het voorkomen van bodembewerkingen in strijd met artikel 1.10 PRV. Dit voorbereidingsbesluit treedt in werking de dag nadat dit bekend is gemaakt.

Terinzagelegging

Het ontwerpbesluit proactieve aanwijzing en het voorbereidingsbesluit liggen vanaf woensdag 19 december 2018 tot en met 29 januari 2019 ter inzage. Alleen tegen het ontwerpbesluit proactieve aanwijzing kunnen zienswijzen worden ingediend.Het ontwerpbesluit en voorbereidingsbesluit zijn te vinden op www.ruimtelijkeplannen.nl IMRO­code NL.IMRO.9926.PA1112OUWATERLG­-OW01 en NL.IMRO.9926.VB1112OUWATERLG-­VA01. Een papieren versie van het ontwerpbesluit en het voorbereidingsbesluit kunt u inzien tijdens kantooruren op het Huis van de Provincie Utrecht, Archimedeslaan 6 in Utrecht en op afspraak op het stadskantoor van de gemeente Oudewater, Waardsedijk 219, 3421 NE Oudewater.

Zienswijzen

Van 19 december 2018 tot en met 29 januari 2019 kunnen belanghebbenden zienswijzen op het ontwerpbesluit proactieve aanwijzing indienen bij de provincie.Dit kan op verschillende manieren:­

- digitaal: via een ‘zienswijze­formulier’ dat te vinden is op de website www.provincie­utrecht.nl;

­- schriftelijk: middels een brief gericht aan Gedeputeerde Staten van Utrecht, t.a.v. mevr. A. Heinhuis, postbus 80300 TH Utrecht, 3508 TH Utrecht;

- mondeling indien u daarvoor een afspraak maakt. Dit kan, tot uiterlijk 3 werkdagen vóór afloop van de terinzagetermijn, telefonisch met het secretariaat van de afdeling Leefomgeving, tel. 030-2589011.

Heeft u nog vragen?

Met vragen kunt u tijdens kantooruren terecht bij de mevr. A. Heinhuis, tel. 030-2582369 of het secretariaat van de afdeling Leefomgeving, tel. 030-2589011.