Provinciaal blad van Fryslân

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
FryslânProvinciaal blad 2018, 9371Overige besluiten van algemene strekkingBeslút ta fêststelling fan subsydzjeplafons en iepenstellings fan de Subsydzjeregeling Kultuer en Mienskip Fryslân foar de paragrafen 5.1 (Grutskalige sporteveneminten) en 5.2 (Fryske sporten) dy’t heart by it beslút fan Deputearre Steaten fan 11 desimber 2018, mei skaaimerk 01593514.

 

Deputearre Steaten stelle foar de Subsydzjeregeling Kultuer en Mienskip Fryslân de neikommende subsydzjeplafons en iepenstellings fêst:

 

Paragraaf 5.1 Grutskalige sporteveneminten

a. Oanfragen kinne fan 2 jannewaris 2019 oant en mei 31 oktober 2019 yntsjinne wurde.

b. It subsydzjeplafon is € 120.000, jildt fan 2 jannewaris 2019 oant en mei 31 oktober 2019.

 

Paragraaf 5.2 Fryske sporten

a. Oanfragen kinne fan 2 jannewaris 2019 oant en mei 31 oktober 2019 yntsjinne wurde.

b. It subsydzjeplafon is € 70.000, jildt fan 2 jannewaris 2019 oant en mei 31 oktober 2019.