Grensbeschrijving nieuwe grenzen tussen de gemeenten Noordoostpolder, Urk en Dronten, provincie Flevoland

Gedeputeerde Staten van Flevoland,

Gezien de raadsbesluiten van de gemeenten Noordoostpolder en Urk van 29 oktober 2018 respectievelijk 8 november 2018 tot vaststelling van de Herindelingsregeling grenscorrectie gemeente Noordoostpolder – gemeente Urk;

Gelet op het bepaalde in artikel 2, lid 2 van de Wet algemene regels herindeling;

Besluiten:

De als gevolg van de grenscorrectie gewijzigde grenzen als volgt vast te stellen:

Grensbeschrijving nieuwe grenzen tussen de gemeenten Noordoostpolder, Urk en Dronten

A1. Nieuwe grens aan de noordzijde van de gemeente Urk, tussen de gemeenten Urk en Noordoostpolder.

De nieuwe grens aan de noordzijde van de gemeente Urk, tussen de gemeenten Urk en Noordoostpolder begint op het punt dat gevormd wordt door het snijpunt van de grenzen van de percelen, kadastraal bekend gemeente Urk, sectie C, nummers 616, 615 en gemeente Noordoostpolder, sectie E, nummers 1593, 1383, welk snijpunt is gelegen op de huidige grens tussen de gemeenten Urk en Noordoostpolder. De nieuwe grens volgt dan de grens tussen enerzijds de percelen kadastraal bekend gemeente Noordoostpolder, sectie E, nummers 1383, 2426 en anderzijds het perceel kadastraal bekend gemeente Noordoostpolder sectie E, nummer 1593 tot aan het snijpunt van de grenzen van de percelen kadastraal bekend gemeente Noordoostpolder, sectie E, nummers 2426, 1593, 2350 en 1387.

Vanaf voornoemd snijpunt volgt de nieuwe grens, in oostelijke richting, de grens tussen enerzijds het perceel kadastraal bekend gemeente Noordoostpolder, sectie E, nummer 2350 en anderzijds het perceel kadastraal bekend gemeente Noordoostpolder, sectie E, nummer 2426 tot aan het snijpunt met de grens tussen de percelen kadastraal bekend gemeente Noordoostpolder, sectie E, nummers 2350, 2427 en 2426.

Vanaf dit snijpunt volgt de grens in zuidelijke richting, de grens tussen enerzijds het perceel kadastraal bekend gemeente Noordoostpolder, sectie E, nummer 2426 en anderzijds het perceel kadastraal bekend gemeente Noordoostpolder, sectie E, nummer 2427 tot aan het snijpunt met de grens tussen de percelen kadastrale gemeente Noordoostpolder, sectie E, nummers 2426, 2427 en 536.

Vanaf dit snijpunt volgt de grens in oostelijke richting de grens tussen enerzijds het perceel kadastraal bekend gemeente Noordoostpolder, sectie E, nummer 2427 en anderzijds het perceel kadastraal bekend gemeente Noordoostpolder, sectie E, nummer 536 tot aan het snijpunt met de grens tussen de percelen kadastraal bekend gemeente Noordoostpolder, sectie E, nummers 536, 2427 en 709.

Vanaf dit snijpunt volgt de grens in zuidoostelijke richting, de grens tussen enerzijds het perceel, kadastraal bekend gemeente Noordoostpolder, sectie E, nummer 536 en anderzijds het perceel, kadastraal bekend gemeente Noordoostpolder, sectie E, nummer 709 tot aan het snijpunt met de grens tussen de percelen kadastraal bekend gemeente Noordoostpolder, sectie E, nummers 536, 709 en het perceel kadastraal bekend gemeente Urk, sectie c, nummer 1090, welk snijpunt is gelegen op de huidige grens tussen de gemeenten Urk en Noordoostpolder.

A2. Nieuwe grens aan de zuidzijde van de gemeente Urk, tussen de gemeenten Urk, Noordoostpolder en Dronten.  

De nieuwe grens aan de zuidzijde van de gemeente Urk, tussen de gemeenten Urk en Noordoostpolder begint op het punt dat gevormd wordt door het snijpunt van de grenzen van de percelen, kadastraal bekend gemeente Urk, sectie D, nummer 1360 en gemeente Noordoostpolder, sectie D nummers 2336 en 2603, welk snijpunt is gelegen op de huidige grens tussen de gemeenten Urk en Noordoostpolder. De nieuwe grens volgt dan de grens tussen enerzijds de percelen kadastraal bekend gemeente Noordoostpolder, sectie D, nummers 2336, 2338, 2340, 2339 en anderzijds het perceel kadastraal bekend gemeente Noordoostpolder sectie D, nummer 2603 tot aan het snijpunt van de grenzen van de percelen kadastraal bekend gemeente Noordoostpolder, sectie D, nummers 2602, 2339 en 2603.

Vanaf dit snijpunt volgt de nieuwe grens in zuidwestelijke richting de grens tussen enerzijds de percelen kadastraal bekend gemeente Noordoostpolder, sectie D, nummers 2603, 2601, 1625, 1626, 2461, 2462 en anderzijds de percelen kadastraal bekend gemeente Noordoostpolder sectie D, nummers 2602, 2600, 545, 546, 2463, 2462, 2464 tot aan het snijpunt met de grens tussen de percelen kadastrale gemeente Noordoostpolder, sectie D, nummers 2462, 2464 en 2596.

Vanaf dit snijpunt volgt de nieuwe grens in zuidoostelijke richting de grens tussen enerzijds het perceel, kadastraal bekend gemeente Noordoostpolder, sectie D, nummer 2596 en anderzijds het perceel, kadastraal bekend gemeente Noordoostpolder, nummer 2464 tot aan het snijpunt met de grens tussen de percelen kadastraal bekend gemeente Noordoostpolder, sectie D, nummers 2596, 2464, 2597.

Vanaf dit snijpunt volgt de nieuwe grens in zuidwestelijke richting de grens tussen enerzijds de percelen kadastraal bekend gemeente Noordoostpolder, sectie D, nummers 2596, 2599 en anderzijds de percelen kadastraal bekend gemeente Noordoostpolder, sectie D, nummers 2597, 598 tot aan het snijpunt met de grens tussen de percelen kadastraal bekend gemeente Noordoostpolder, sectie D, nummers 2599,2598 en gemeente Dronten, sectie H, nummer 469.

Vanaf dit snijpunt volgt de nieuwe grens in noordwestelijke richting de grens tussen enerzijds de percelen kadastraal bekend gemeente Dronten, sectie H, nummer 469 en anderzijds de percelen kadastraal bekend gemeente Noordoostpolder, sectie D, nummers 2599, 1237 tot aan het snijpunt met de grens tussen de percelen kadastraal bekend gemeente Dronten, sectie H, nummer 469, gemeente Noordoostpolder sectie D, nummer 1237 en gemeente Urk, sectie D nummers 1194, 1158, welk snijpunt is gelegen op de huidige grens tussen de gemeenten Urk , Noordoostpolder en Dronten.

 

Tegen dit besluit kunt u binnen zes weken na datum van verzending van deze brief schriftelijk bij ons bezwaar maken. Uw bezwaarschrift dient ondertekend te zijn en voorzien van uw naam en adres, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar.

 

Nadere informatie over de bezwaarprocedure treft u aan in het hierna volgende informatieblad.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Flevoland,

de secretaris,

Lelystad, 4 december 2018

Informatieblad bezwaarprocedure Gedeputeerde Staten van Flevoland  

Bezwaar

Tegen onze besluiten kunt u op grond van artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na datum van verzending ervan bij ons schriftelijk bezwaar maken. Uw bezwaarschrift dient ondertekend en voorzien te zijn van uw naam en adres, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar.Verzoek om voorlopige voorziening Wanneer u van mening bent dat, in afwachting van de behandeling van uw bezwaarschrift, een voorlopige voorziening moet worden getroffen, kunt u een verzoek daartoe indienen bij de voorzieningenrechter. Het adres is Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling Bestuursrecht, voorlopige voorzieningen, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Uw verzoek om voorlopige voorziening wordt pas in behandeling genomen wanneer u griffierecht heeft betaald. De rechtbank laat u weten hoe hoog het griffierecht is en op welke wijze u dit kunt overmaken.

Overslaan van de bezwaarschriftenprocedure Op grond van artikel 7:1a van de Algemene wet bestuursrecht kunt u in uw bezwaarschrift aangeven dat u de bezwaarschriftenprocedure wilt overslaan en rechtstreeks in beroep wilt gaan bij de bestuursrechter. In artikel 7:1 a tweede lid van de Algemene wet bestuursrecht is bepaald dat wij een dergelijk verzoek in ieder geval moeten afwijzen wanneer: A) het bezwaarschrift is gericht tegen het niet op tijd nemen van een besluit. B) tegen het besluit door een andere belanghebbende ook een ander bezwaarschrift is ingediend waarin zo’ n verzoek niet is gedaan en dit bezwaarschrift ontvankelijk is. Wij stemmen alleen in met het verzoek om de bezwaarschriftenprocedure over te slaan, wanneer de zaak daarvoor geschikt is. Wanneer dit het geval is, zenden wij het bezwaarschrift door aan de bevoegde rechter.

Proceskostenvergoeding Tot slot wijzen wij u er nog op dat u op grond van artikel 7:15, tweede lid van de Algemene wet bestuursrecht bij ons – voordat wij een besluit hebben genomen op uw bezwaarschrift – een verzoek kunt indienen om de kosten die u redelijkerwijs in verband met de behandeling van uw bezwaarschrift moet maken, te vergoeden. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om kosten van rechtsbijstand, kosten van een getuige/deskundige; reis- en verblijfkosten, kosten van uittreksels uit openbare registers, telefoongesprekken. Bij het indienen van zo’n verzoek moet u het bedrag van de vergoeding aangeven en stukken overleggen waaruit blijkt dat u deze kosten daadwerkelijk heeft gemaakt. Bij het besluit dat wij op het bezwaarschrift nemen, wordt tegelijkertijd een besluit genomen op een ingediend verzoek om vergoeding van de kosten.

Kaart  

Naar boven