Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2018
Nr. 9082

Gepubliceerd op 7 december 2018 09:00
Inhoudsopgave

Gerelateerde informatie


Externe bijlagen

Provincie Overijssel – verleende omgevingsvergunning – OLO3877829 - Zutphenseweg 10 te Deventer

Gedeputeerde Staten van Overijssel maken bekend dat zij ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) de volgende omgevingsvergunning hebben verleend, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is:

 

Voor : plaatsen nieuw trappenhuis op dak gebouw P14

Locatie : Zutphenseweg 10 te Deventer

Datum besluit : 4 december 2018

Datum verzending : 4 december 2018

Zaaknummer ODRN: W.Z18.108377.01

 

Inwerkingtreding besluit

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking. Bekendmaking geschiedt door toezending van het besluit.

 

Bezwaarmogelijkheid

Gedurende zes weken, die ingaat op de dag na bekendmaking, kan een belanghebbende een schriftelijk bezwaarschrift indienen bij het college van Gedeputeerde Staten van Overijssel, t.a.v. team Juridische Zaken, Postbus 10078, 8000 GB Zwolle. Op de envelop en de brief moet duidelijk “bezwaarschrift” vermeld worden.

 

In het bezwaarschrift moeten in ieder geval de volgende gegevens vermeld worden:

1. naam en adres (inclusief postcode) van de indiener;

2. de datum;

3. een omschrijving van dit besluit;

4. de gronden (motieven) waarop het bezwaar berust;

5. de handtekening.

 

Voorlopige voorziening

Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Belanghebbenden die er een spoedeisend belang bij hebben dat dit besluit niet in werking treedt, kunnen om een voorlopige voorziening vragen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Overijssel. Het postadres van de rechtbank is: Voorzieningenrechter van de Rechtbank Overijssel, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle.

Individuele burgers kunnen het verzoek ook digitaal indienen via het digitaal loket op http://loket.rechtspraak.nl/ (onder “Digitaal procederen - Rechtbanken sector bestuursrecht”). Hiervoor moet gebruik worden gemaakt van DigiD.

Advocaten en gemachtigden namens een bedrijf of een organisatie kunnen hier geen gebruik van maken.

Een dergelijk verzoek, gericht aan de voorzieningenrechter, dat u pas kunt indienen nadat u een bezwaarschrift heeft ingediend, dient eveneens de bovenstaande gegevens te bevatten. Bij het verzoek moet een afschrift van het bezwaarschrift worden overlegd.

De rechter beoordeelt het verzoek en doet vervolgens uitspraak.

Voor het behandelen van een verzoek om voorlopige voorziening zijn griffierechten verschuldigd. Voor meer informatie wordt verwezen naar de rechtbank (telefoonnummer 038 499 93 15 of op www.rechtspraak.nl).

 

Wilt u meer weten?

Bel Omgevingsdienst Regio Nijmegen, telefoonnummer (024) 751 77 00.

 

 

 

Inhoudsopgave

Er is geen inhoudsopgave aanwezig.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl