Provinciaal blad van Noord-Holland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Noord-HollandProvinciaal blad 2018, 9042Plannen | ruimtelijkBesluit van Provinciale Staten van Noord-Holland van 19 november 2018 tot vaststelling van de Omgevingsvisie NH2050

Provinciale Staten van Noord-Holland

 

Gelezen de voordracht van Gedeputeerde Staten van 9 oktober 2018 kenmerk 1076848;

 

Gelet op artikel 2.2 Wet ruimtelijke ordening, artikel 1.7 Wet natuurbescherming, artikel 4.4 Waterwet, artikel 5 Planwet verkeer en vervoer en artikel 4.9 Wet milieubeheer;

 

Besluiten:

 

1. de Nota van Beantwoording Omgevingsvisie NH2050 vast te stellen;

 

2. de Omgevingsvisie NH2050, inclusief de naar aanleiding van de Nota van Beantwoording voorgestelde wijzigingen, vast te stellen als een plan of visie op grond van:

 

- artikel 2.2 Wet ruimtelijke ordening;

 

- artikel 1.7 Wet natuurbescherming

 

- artikel 4.4 Waterwet;

 

- artikel 5 Planwet verkeer en vervoer;

 

- artikel 4.9 Wet milieubeheer;

 

3. de Structuurvisie Noord-Holland 2040, vastgesteld door Provinciale Staten op 17 mei 2010 en partieel herzien door Provinciale Staten op 15 december 2014, in te trekken;

 

4. de Agenda Groen, vastgesteld door Provinciale Staten op 11 maart 2013, in te trekken;

 

5. het Provinciaal Verkeers- en Vervoerplan, vastgesteld door Provinciale Staten op 1 oktober 2007, in te trekken;

 

6. het Provinciaal Milieubeleidsplan 2015 – 2018, vastgesteld door Provinciale Staten op 15 december 2014, in te trekken.

 

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het provinciaal blad waarin het wordt geplaatst.

 

Haarlem, 19 november 2018.

Provinciale Staten van Noord-Holland,

J.W. Remkes, voorzitter

 

K. Bolt, statengriffier

 

Tegen de vaststelling staat geen mogelijkheid van bezwaar of beroep open.

 

De Omgevingsvisie NH2050 is met planidentificatienummer NL.IMRO.9927.OMGEVINSVISIE2050-VG01 als digitaal plan volgens de IMRO2012 standaard gepubliceerd op https://www.ruimtelijkeplannen.nl

 

De Omgevingsvisie NH2050 is digitaal te raadplegen op onze website www.noord-holland.nl/omgevingsvisie.