Provinciaal blad van Limburg

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LimburgProvinciaal blad 2018, 8956Overige besluiten van algemene strekkingReglement nevenwerkzaamheden 2002

Gedeputeerde Staten van Limburg,

 

gezien de in het Sectoroverleg Provinciale Arbeidsvoorwaarden bereikte overeenstemming over de invoering van de CAP2018,

 

gelet op de Algemene Wet Bestuursrecht en de Provinciewet,

hebben in hun vergadering van 27 november 2018 besloten het Reglement nevenwerkzaamheden 2002 in te trekken.

Artikel I

Het Reglement nevenwerkzaamheden 2002 wordt met terugwerkende kracht per 1 januari 2018 ingetrokken.

Artikel II

Dit besluit treedt, na uitgifte van het Provinciaal Blad waarin het is geplaatst, in werking met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2018.

 

Maastricht, d.d. 27 november 2018

Gedeputeerde Staten voornoemd,

de voorzitter,

de heer drs. Th.J.F.M. Bovens

secretaris,

de heer drs. G.H.E. Derks MPA