Provinciaal blad van Limburg

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LimburgProvinciaal blad 2018, 8890Overige besluiten van algemene strekkingNadere regeling Toelage tijdelijke functieverzwaring

Gedeputeerde Staten van Limburg maken ter voldoening aan het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht en de Provinciewet bekend dat zij in hun vergadering van 27 november 2018 het volgende besluit hebben genomen:

 

Gedeputeerde Staten van Limburg,

 

gezien de in het Sectoroverleg Provinciale Arbeidsvoorwaarden bereikte overeenstemming over de invoering van de CAP2018,

 

gelet op de Algemene Wet Bestuursrecht en de Provinciewet,

hebben in hun vergadering van 27 november 2018 besloten de Nadere regeling Toelage tijdelijke functieverzwaring in te trekken.

Artikel I

De Nadere regeling Toelage tijdelijke functieverzwaring wordt met terugwerkende kracht per 1 januari 2018 ingetrokken.

Artikel II

Dit besluit treedt, na uitgifte van het Provinciaal Blad waarin het is geplaatst, in werking met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2018.

 

Maastricht, d.d. 27 november 2018

Gedeputeerde Staten voornoemd

de voorzitter,

de heer drs. Th.J.F.M. Bovens

secretaris,

de heer drs. G.H.E. Derks MPA