Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2018
Nr. 8284

Gepubliceerd op 8 november 2018 09:00
Inhoudsopgave

Provincie Overijssel, Publicatie wijziging Reglement Waterschap Vallei en Veluwe

Bekendmaking van het besluit PS2018-532 van de provincie Gelderland van 26 september 2018– zaaknummer 2018-001722 tot wijziging van een regeling.

Gedeputeerde Staten van Overijssel, maken bekend dat zij van Gedeputeerde Staten van Gelderland het door hen vastgestelde besluit tot wijziging van het Reglement voor het Waterschap Vallei en Veluwe hebben ontvangen. Hoewel Gedeputeerde Staten van Gelderland verantwoordelijk zijn voor de vaststelling deze wijziging, heeft het betreffende reglement ook betrekking op in onze provincie gelegen gebieden. Daarom geven wij ook kennis van het besluit:

 

PROVINCIALE STATEN VAN GELDERLAND

Gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van Gelderland;

Gelet op artikel 6 en artikel 14 van de Waterschapswet en artikel 3.3 van het Reglement Waterschap Vallei en Veluwe;

Overwegende dat Provinciale Staten van Gelderland, Overijssel en Utrecht gezamenlijk het Reglement Waterschap Vallei en Veluwe hebben vastgesteld;

Overwegende dat Provinciale Staten van Gelderland op grond van artikel 6.1 van het Reglement Waterschap Vallei en Veluwe bevoegd zijn te besluiten over wijzigingen van het reglement van beperkte strekking;

BESLUITEN

Artikel I

Aan artikel 3.3 van het Reglement Waterschap Vallei en Veluwe wordt een lid toegevoegd, luidende:

3.Voor de categorie natuurterreinen wordt door de Vereniging van Bos- en Natuurterreineigenaren één vertegenwoordiger benoemd.

Artikel II

Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal Blad waarin dit besluit wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2018.

Arnhem, 26 september 2018 - zaaknummer 2018-001722

Provinciale Staten van Gelderland

plv.voorzitter griffier

Gepubliceerd te Arnhem

Namens Gedeputeerde Staten van Gelderland

H.F. van de Wart

Toelichting wijzigingsbesluit

Dit wijzigingsbesluit voorziet in de volgende wijziging:

De instantie die de vertegenwoordiger voor de categorie natuurterreinen benoemd wordt aangewezen.

Op grond van artikel 6.1 van het reglement Waterschap Vallei en Veluwe zijn Provinciale Staten van Gelderland bevoegd tot wijzigen van het reglement.

Artikel I (artikel 3.3, derde lid, Benoeming vertegenwoordigers geborgde zetels)

Per 1 januari 2015 is bij de Wet opheffing bedrijfslichamen het Bosschap definitief opgeheven. Het Bosschap was op grond van de Waterschapswet de benoemende organisatie voor de geborgde zetels van waterschapsbestuurders die bos- en natuurterreineigenaren vertegenwoordigen.

Artikel 14 van de Waterschapswet regelt nu dat de vertegenwoordigers van natuurbeheerterreinen worden benoemd door bij reglement aangewezen organisaties. De wettelijke bevoegdheid waterschappen in te stellen en te reglementeren ligt bij Provinciale Staten op grond van artikel 2 van de Waterschapswet.

Als overgangsrecht bij de Wet opheffing bedrijfslichamen is opgenomen dat de Minister van Infrastructuur en Milieu tijdelijk de aanwijzing van de benoemende organisatie op zich zal nemen. Bij besluit 1 is de Vereniging van Bos- en Natuurterreineigenaren (VBNE) aangewezen door de Minister. Deze aanwijzing is afgestemd met de VBNE, het Interprovinciaal Overleg (IPO) en de Unie van Waterschappen.

Het is nu aan Provinciale Staten om deze organisatie aan te wijzen en de reglementen van de waterschappen aan te passen. Met deze wijziging wordt voor de categorie natuurterreinen de VBNE ingesteld als benoemende organisatie. De VBNE en SBKNL (Stichting Kwaliteit Bos-, Natuur- en Landschapswerk) zijn opgericht als particuliere organisaties die de taken van het Bosschap hebben overgenomen en de VBNE is al door de Minister aangewezen als benoemende organisatie in overleg met alle betrokken partijen.

Artikel II

Het besluit van de Minister van Infrastructuur en Milieu, waarin de minister tijdelijk de aanwijzing van de benoemende organisatie op zich heeft genomen, vervalt per 1 januari 2018. Vanaf die datum moeten Provinciale Staten bij reglementen van de waterschappen de organisatie aanwijzen die de vertegenwoordigers benoemt. Daarom treedt dit besluit met terugwerkende kracht op 1 januari 2018 in werking.

Inhoudsopgave

Er is geen inhoudsopgave aanwezig.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl