Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2018
Nr. 8180

Gepubliceerd op 5 november 2018 09:00

Provincie Gelderland – definitief besluit omgevingsvergunning – OLO 2873609 – Ruiterweg / De Laarberg ongenummerd te Groenlo

Gedeputeerde Staten van Gelderland maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht een omgevingsvergunning hebben verleend voor het oprichten van een inrichting voor de bioraffinage mestvergisting-/verwerking op de locatie Ruiterweg / De Laarberg ongenummerd te Groenlo.

Het verlenen van de omgevingsvergunning heeft betrekking op de volgende activiteiten:

- het bouwen van een bouwwerk (artikel 2.1, lid 1, sub a Wabo);

- het gebruik van grond of bouwwerken in strijd met het bestemmingsplan (artikel 2.1, lid 1, sub c Wabo);

- het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden op grond van een bestemmingsplan, beheersverordening, e.a. (artikel 2.1, lid 1, sub b Wabo);

- het oprichten en het in werking hebben van een milieu-inrichting (artikel 2.1, lid 1, sub e Wabo);

- het maken, hebben of veranderen van een uitweg of het veranderen van het gebruik daarvan (artikel 2.2, lid 1, sub e Wabo).

Het ontwerpbesluit met de daarbij behorende stukken heeft met ingang van 11 april 2018 tot en met 22 mei 2018 ter inzage gelegen bij de gemeente Oost-Gelre en gemeente Berkelland en bij de provincie Gelderland.

Voor het project zijn ook vergunningen nodig op grond van de Waterwet en de Wet natuurbescherming. De ontwerpbesluiten zijn door respectievelijk het Waterschap Rijn en IJssel en het college van GS van Gelderland apart gepubliceerd via www.officielebekendmakingen.nl. Die ontwerpbesluiten hebben ook ter inzage gelegen.

Ingekomen adviezen en/of zienswijzen

Naar aanleiding van de ontwerpbesluiten zijn zienswijzen ingediend. Over de beantwoording van de zienswijzen heeft afstemming plaatsgevonden tussen de betreffende bevoegde gezagen. Het besluit Wabo en het besluit Waterwet worden tegelijkertijd gepubliceerd. De publicatie van het besluit Wet natuurbescherming volgt.

Wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbesluit

Het definitieve besluit Wabo is naar aanleiding van de ingediende zienswijzen aangepast.

Ter inzage

Het besluit en de bijbehorende stukken liggen van 6 november 2018 tot en met 17 december 2018 zes weken ter inzage:

- bij de gemeente Oost Gelre; bij de receptie in het gemeentehuis, Varsseveldseweg 2 te Lichtenvoorde, tijdens openingstijden;

- bij gemeente Berkelland; in de Publiekswinkel, Marktstraat 1 in Borculo, tijdens openingstijden;

- bij de provincie Gelderland; om het ontwerpbesluit bij de provincie Gelderland in te zien kunt u een afspraak maken met de Omgevingsdienst Regio Nijmegen via het emailadres wabo@odrn.nl of u kunt bellen naar telefoonnummer 024 - 751 77 00.

Beroepsmogelijkheid

Belanghebbenden die het niet eens zijn met het besluit, kunnen beroep indienen. Dit geldt alleen voor belanghebbenden die tijdig een zienswijze tegen het ontwerpbesluit hebben ingediend.

De termijn voor het indienen van een beroepschrift bedraagt 6 weken. De beroepstermijn start op de dag na de dag waarop het besluit ter inzage is gelegd. Alleen als er bijzondere omstandigheden zijn waardoor er geen zienswijze(n) kon(den) worden ingediend, is er een kans dat de bestuursrechter het beroep toch behandelt.

Het gemotiveerde beroepschrift moet worden ingediend bij de rechtbank te Arnhem. Het postadres van de rechtbank is: Rechtbank Gelderland, team bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem.

Het beroepschrift kan ook digitaal worden ingediend via het digitaal loket op http://loket.rechtspraak.nl/. Hiervoor moet gebruik worden gemaakt van DigiD.

Voor het behandelen van het beroepschrift zijn griffierechten verschuldigd. Voor meer informatie wordt verwezen naar de rechtbank (telefoonnummer: 026 - 359 20 00).

Crisis- en herstelwet

Op dit besluit zijn de procedurele versnellingen van de Crisis- en herstelwet van toepassing.

De aangevraagde installatie voor de verwerking van dierlijke mest is opgenomen in de Crisis en herstelwet (Chw), bijlage I, onder 10, verduurzaming landbouw. Afdeling 2 van de Crisis- en herstelwet is van toepassing op dit besluit. Op de behandeling van een ingediend beroep zijn derhalve op grond van artikel 1.1 onder a, de artikelen 1.6 tot en met 1.8 van de Crisis- en Herstelwet van toepassing. Dit betekent dat:

- de beroepsgronden in het beroepschrift worden opgenomen;

- het beroep niet-ontvankelijk wordt verklaard indien binnen de beroepstermijn geen gronden zijn ingediend en;

- deze na afloop van de beroepstermijn niet meer kunnen worden aangevuld.

Voorlopige voorziening

Zodra het besluit in werking treedt, kan de vergunninghouder het plan uitvoeren. Het indienen van een beroepschrift schort de inwerkingtreding niet op.

Diegenen die willen voorkomen dat de vergunninghouder gebruik maakt van de vergunning, kunnen om een voorlopige voorziening vragen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank te Arnhem. Het postadres van de rechtbank is: Rechtbank Gelderland, team bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem.

Bij het verzoek, gericht aan de voorzieningenrechter, moet een afschrift van het beroepschrift worden overlegd. De rechter beoordeelt het verzoek en doet vervolgens uitspraak.

Het verzoek kan ook digitaal worden ingediend via het digitaal loket op http://loket.rechtspraak.nl/. Hiervoor moet gebruik worden gemaakt van DigiD.

Voor het behandelen van een verzoek om voorlopige voorziening zijn griffierechten verschuldigd. Voor meer informatie wordt verwezen naar de rechtbank (telefoonnummer: 026 - 359 20 00).

Inhoudsopgave

Er is geen inhoudsopgave aanwezig.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl