Provinciaal blad van Gelderland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
GelderlandProvinciaal blad 2018, 8151Overige besluiten van algemene strekkingLijst van initiatieven Gelderse Gebiedsopgaven 30 oktober 2018

Bekendmaking van het besluit van 30 oktober 2018 - zaaknummer 2018-012000

 

Opgave Stedelijk netwerk Arnhem Nijmegen

 

Doel: Slimme Duurzaamheid

 

Initiatief

Initiatiefnemer

Maximale provinciale bijdrage

Green Capital: lessen trekken,

Gemeente Nijmegen

€ 200.000

legacy opbouwen en doorgeven

 

 

 

Opgave De Gelderse Corridor: logistieke kracht en hoogwaardige tuinbouw

 

Doel: concurrentiepositie sterker maken door samenwerking

 

Initiatief

Initiatiefnemer

Maximale provinciale bijdrage

Smart Supply Chain

Stichting Hogeschool

€ 163.474

fashion & lifestyle

Arnhem Nijmegen

 

 

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal Blad

waarin het wordt geplaatst.

 

Gedeputeerde Staten van Gelderland

 

Meer informatie

Provincieloket, telefoonnummer (026) 359 99 99, e-mailadres: post@gelderland.nl.

 

Rechtsmiddelen

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na dagtekening van dit besluit hiertegen een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift dient te worden gezonden aan Gedeputeerde Staten, secretariaat Commissie van Advies voor Bezwaarschriften en Klachten, Postbus 9090, 6800 GX Arnhem. Op envelop en brief duidelijk "bezwaarschrift" vermelden.

 

Degene die een bezwaarschrift heeft ingediend, kan bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland (Postbus 9030, 6800 EM Arnhem) een verzoek indienen om een voorlopige voorziening te treffen. Voor individuele burgers (niet voor advocaten en ook niet voor gemachtigden namens een bedrijf of een organisatie) bestaat de mogelijkheid dat verzoek digitaal in te dienen. Meer informatie kunt u vinden op www.rechtspraak.nl. Voor het behandelen van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven. Over de hoogte en de wijze van betaling van het griffierecht kunt u informatie verkrijgen bij de rechtbank Gelderland, telefoonnummer (026) 359 20 00 of op www.rechtspraak.nl.

 

Informatie over de bezwarenprocedure en de mogelijkheid van mediation is te vinden op de website van de provincie Gelderland (www.gelderland.nl). U kunt die informatie, vervat in de brochure "Niet eens met een besluit van de provincie Gelderland? Bezwaarschrift of mediation", ook opvragen bij het Provincieloket via telefoonnummer (026) 359 99 99.