Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2018
Nr. 7472

Gepubliceerd op 10 oktober 2018 09:00
Inhoudsopgave

Gerelateerde informatie


Externe bijlagen

Provincie Gelderland – definitief besluit omgevingsvergunning – OLO 3466313 – Veronica 2 te Bemmel

Gedeputeerde Staten van Gelderland maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht een omgevingsvergunning verlenen aan Groen Gas Gelderland B.V.

De aanvraag betreft het wijzigingen van luchtwasser van de biogasinstallatie op de locatie Veronica 2 te Bemmel.

Het verlenen van de omgevingsvergunning heeft betrekking op de volgende activiteiten:

A. het bouwen van een bouwwerk (artikel 2.1, lid 1, sub a Wabo);

B. het handelen in strijd met het geldende bestemmingsplan (artikel 2.1, lid 1, sub c Wabo);

C. het veranderen of veranderen van de werking van een milieu-inrichting (artikel 2.1, lid 1, sub e Wabo en artikel 2.12, lid 1, onder a, 3o Wabo);

D. het wijzigingen van de biologische wasser (artikel 2.7, tweede lid van de Wet natuurbescherming vergunning).

Het ontwerpbesluit met de daarbij behorende stukken heeft met ingang van 19 juli 2018 gedurende een periode van zes weken ter inzage gelegen bij het Klant Contact Centrum van de gemeente Lingewaard en bij de provincie Gelderland.

Geen ingekomen adviezen en/of zienswijzen

Tijdens de terinzagelegging zijn geen adviezen uitgebracht en hebben wij geen zienswijzen ontvangen.

Geen wijziging(en) ten opzichte van het ontwerpbesluit

Het definitieve besluit is niet gewijzigd ten opzichte van het ontwerpbesluit.

Ter inzage

Het definitieve besluit met de daarbij behorende stukken ligt met ingang van 11 oktober

2018 gedurende een periode van zes weken ter inzage:

- bij gemeente Lingewaard, bij het Klant Contact Centrum, Kinkelenburglaan 6 in Bemmel. Buiten de openingstijden kunnen de stukken worden ingezien na een af-spraak met het Klant Contact Centrum op telefoonnummer (026) 32 60 111;

- bij de provincie Gelderland; om het besluit bij de provincie Gelderland in te zien kunt u een afspraak maken met de Omgevingsdienst Regio Nijmegen via het emailadres wabo@odrn.nl of u kunt bellen naar telefoonnummer 024 - 751 77 00.

Beroepsmogelijkheid

Belanghebbenden die het niet eens zijn met het besluit, kunnen beroep indienen. Dit geldt alleen voor belanghebbenden die tijdig een zienswijze tegen het ontwerpbesluit hebben ingediend.

De termijn voor het indienen van een beroepschrift bedraagt 6 weken. De beroepstermijn start op de dag na de dag waarop het besluit ter inzage is gelegd. Alleen als er bijzondere omstandigheden zijn waardoor er geen zienswijze(n) kon(den) worden ingediend, is er een kans dat de bestuursrechter het beroep toch behandelt.

Het gemotiveerde beroepschrift moet worden ingediend bij de rechtbank te Arnhem. Het postadres van de rechtbank is: Rechtbank Gelderland, team bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem.

Het beroepschrift kan ook digitaal worden ingediend via het digitaal loket op

http://loket.rechtspraak.nl/. Hiervoor moet gebruik worden gemaakt van DigiD.

Voor het behandelen van het beroepschrift zijn griffierechten verschuldigd. Voor meer informatie wordt verwezen naar de rechtbank (telefoonnummer: 026 - 359 20 00).

Voorlopige voorziening

Zodra het besluit in werking treedt, kan de vergunninghouder het plan uitvoeren. Het indienen van een beroepschrift schort de inwerkingtreding niet op.

Diegenen die willen voorkomen dat de vergunninghouder gebruik maakt van de vergunning, kunnen om een voorlopige voorziening vragen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank te Arnhem. Het postadres van de rechtbank is: Rechtbank Gelderland, team bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem.

Bij het verzoek, gericht aan de voorzieningenrechter, moet een afschrift van het beroepschrift worden overlegd. De rechter beoordeelt het verzoek en doet vervolgens uitspraak.

Het verzoek kan ook digitaal worden ingediend via het digitaal loket op

http://loket.rechtspraak.nl/. Hiervoor moet gebruik worden gemaakt van DigiD.

Voor het behandelen van een verzoek om voorlopige voorziening zijn griffierechten ver-schuldigd. Voor meer informatie wordt verwezen naar de rechtbank (telefoonnummer: 026 - 359 20 00).

Inhoudsopgave

Er is geen inhoudsopgave aanwezig.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl