Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2018
Nr. 7365

Gepubliceerd op 9 oktober 2018 09:00

Provincie Overijssel – Wijzigingen in Natuurbeheerplan Overijssel 2019

 

Besluit: Gedeputeerde Staten d.d. 2 oktober 2018

Kenmerk: 2018/0421624

Inlichtingen bij: E.C. Visser

Telefoon: 038 499 83 54

E-mail: EC.Visser@overijssel.nl

 

Kennisgeving

 

Gedeputeerde Staten van Overijssel, maken bekend dat zij in hun vergadering van 2 oktober 2018 hebben besloten wijzigingen in het Natuurbeheerplan Overijssel 2019 vast te stellen (kenmerk 2018/0416571).

Het Natuurbeheerplan is te raadplegen op www.overijssel.nl/natuurbeheerplan. De gewijzigde onderdelen in de tekst zijn geel gemarkeerd. In de digitale Atlas van Overijssel (www.atlasvanoverijssel.nl) zijn een beheertypenkaart en een ambitiekaart beschikbaar waarop de vastgestelde kaartwijzigingen ten opzichte van de vorige versie zijn aangegeven.

 

De kaarten zijn te vinden onder het thema “Natuur en Milieu”.

 

Rechtsbescherming

 

Tegen het besluit tot vaststelling van de wijzigingen in het Natuurbeheerplan kan een belanghebbende binnen 6 weken na publicatie een bezwaarschrift indienen bij Gedeputeerde Staten van Overijssel, team Juridische Zaken, Postbus 10078, 8000 GB Zwolle (telefoon 038 499 9305). Het bezwaarschrift kan desgewenst ook per fax ingediend worden. Het faxnummer van het Team Juridische Zaken is: 038 - 425 48 02.

 

Let op: bezwaar is alleen mogelijk tegen de wijzigingen ten opzichte van de vorige versie van het Natuurbeheerplan.

 

Het bezwaarschrift dient te worden ondertekend en bevat ten minste:

 

 • 1.

  de naam en het adres van de indiener;

 • 2.

  de dagtekening;

 • 3.

  een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;

 • 4.

  de gronden van het bezwaar.

 

Voor de behandeling van een bezwaarschrift bij de provincie Overijssel is geen griffierecht verschuldigd. Voor inlichtingen over de bezwaarschriftprocedure kunt u zich wenden tot de provinciaal medewerker die bij het besluit is vermeld.

Indien onverwijlde spoed dat vereist is het mogelijk een voorlopige voorziening te vragen bij de Voorzieningenrechter van de Sector Bestuursrecht Rechtbank Overijssel (telefoon 088 361 55 55).

In dat geval is griffierecht verschuldigd. Voorwaarde is dat u een bezwaarschrift heeft ingediend.

 

Gedeputeerde Staten voornoemd


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl