Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2018
Nr. 7364

Gepubliceerd op 9 oktober 2018 09:00

Provincie Overijssel – Subsidiestelsel Natuur- en Landschapsbeheer –Openstelling Natuurbeheer 2019

 

Besluit: Gedeputeerde Staten d.d. 2 oktober 2018

Kenmerk: 2018/0416571

Inlichtingen bij: E.C. Visser

Telefoon: 038 499 83 54

E-mail: EC.Visser@overijssel.nl

 

Besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Overijssel van 2 oktober 2018 tot vaststelling van de subsidieplafonds, aanvraagperiode en de tarieven voor het begrotingsjaar 2018 ten behoeve van de Subsidieregeling Natuur- en Landschapsbeheer Overijssel 2016 (SRNL 2016) en de Subsidieregeling Natuur- en Landschapsbeheer Overijssel (SRNL) (kenmerk 2018/0416571);

 

Gedeputeerde Staten van Overijssel;

 

Gelet op artikel 1.2 van de SRNL 2016 en gelet op de SRNL,

Besluiten het ‘Openstellingsbesluit Natuurbeheer 2019’ als volgt vast te stellen:

 

Openstellingsbesluit Natuurbeheer 2019

 

Hoofdstuk 1 Natuur- en landschapsbeheer binnen een natuurterrein

 

Paragraaf 1 Continuering natuur- en landschapsbeheer

Artikel 1 Doelgroep en activiteiten

Aan aanvragers als bedoeld in artikel 2.1 van de SRNL 2016 kan subsidie worden verstrekt voor de continuering van natuur- en landschapsbeheertypen binnen een natuurterrein, waarvoor

 • 1.

  door of namens Gedeputeerde Staten subsidie is verstrekt op basis van de Subsidieregeling Natuur- en Landschapsbeheer Overijssel en waarbij deze subsidie eindigt op uiterlijk 31 december 2018;

 • 2.

  door of namens de provincie een subsidie of vergoeding is verstrekt voor inrichting, verwerving of functieverandering. 

   

  Artikel 2 Subsidiabele activiteiten

  Uitsluitend de volgende activiteiten komen voor subsidie als bedoeld in artikel 1 in aanmerking:

 • 1.

  kosten voor het beheer van een natuurterrein ten behoeve van de natuurbeheertypen met de aanduiding N01 tot en met N17 van het natuurbeheerplan;

 • 2.

  kosten voor het beheer van een natuurterrein ten behoeve van de landschapsbeheertypen met de aanduiding L01.01 tot en met L01.09 en L01.16 van het Natuurbeheerplan;

 • 3.

  kosten voor monitoring, indien de subsidieaanvrager over een certificaat beschikt;

 • 4.

  kosten voor het recreatief toegankelijk maken en houden van een natuurterrein. 

   

  Artikel 3 Subsidieplafond

Het subsidieplafond voor activiteiten als bedoeld in artikel 1 bedraagt € 1.500.000,-

 

Paragraaf 2 Nieuw areaal

Artikel 4 Doelgroep en activiteiten

Aan aanvragers als bedoeld in artikel 2.1 van de SRNL 2016 kan subsidie worden verstrekt voor nieuwe aanvragen voor natuur- en landschapstypen binnen een natuurterrein.

 

Artikel 5 Subsidiabele Kosten

Uitsluitend de volgende kosten komen voor subsidie als bedoeld in artikel 4 in aanmerking:

 • 1.

  kosten voor het beheer van een natuurterrein ten behoeve van de natuurbeheertypen met de aanduiding N01 tot en met N17 van het natuurbeheerplan;

 • 2.

  kosten voor het beheer van een natuurterrein ten behoeve van de landschapsbeheertypen met de aanduiding L01.01 tot en met L01.09 en L01.16 van het Natuurbeheerplan;

 • 3.

  kosten voor monitoring, indien de subsidieaanvrager over een certificaat beschikt;

 • 4.

  kosten voor het recreatief toegankelijk maken en houden van een natuurterrein. 

   

Artikel 6 Subsidieplafond

 • 1.

  Het subsidieplafond voor activiteiten als bedoeld in artikel 4 op terreinen die zijn gelegen binnen het Natuurnetwerk Nederland bedraagt € 1.300.000,-

 • 2.

  Het subsidieplafond voor activiteiten als bedoeld in artikel 4 op terreinen die zijn gelegen buiten het Natuurnetwerk Nederland bedraagt € 0,-

   

Paragraaf 3 Aanvraagperiode en loket voor indiening

 

Artikel 7 Aanvraagperiode

Aanvragen voor subsidies kunnen in de periode van 15 november 2018 tot en met 31 december 2018 worden ingediend bij Provincie Overijssel, t.a.v. Team Subsidieverlening, Postbus 10078, 8000 GB Zwolle.

Aanvraagformulieren zijn te verkrijgen/downloaden via: www.overijssel.nl/loket/subsidies

 

Hoofdstuk 2 Uitbreidingsmogelijkheid in de SRNL.

 

Artikel 8 Doelgroep en activiteiten

Aan gecertificeerde beheerders als bedoeld in artikel 3.1.3, lid 4 en artikel 5.1.2.1 lid 4 van de

Subsidieregeling Natuur- en Landschapsbeheer Overijssel kan subsidie als bedoeld in artikel 7.5 worden verstrekt voor uitbreiding van de subsidieverlening voor subsidies als bedoeld in:

 • 1.

  artikel 3.1.1, eerste lid (natuurbeheer) ten behoeve van de natuurbeheertypen met de aanduiding N01 tot en met N17

 • 2.

  artikel 3.1.1, tweede lid (recreatiepakket);

 • 3.

  artikel 5.1.1.1, eerste lid, onderdeel a (landschapsbeheer binnen natuurterreinen) ten behoeve van landschapsbeheertypen met de aanduiding L01.01 tot en met L01.09 en L01.16;

 • 4.

  artikel 3.2.1 (monitoring van de kwaliteit van een op een natuurterrein aanwezig natuurbeheertype). 

  Ten behoeve van:

  i) het beheer op de terreinen waarvoor door of namens de provincie op basis van de Subsidieregeling Natuur- en Landschapsbeheer Overijssel een subsidie is verstrekt voor beheer en waarbij deze subsidie afloopt in de periode tussen 31 december 2018 en 30 december 2019; of

  ii) waarvan het beheer berust bij Staatsbosbeheer; of

  iii) het beheer op de terreinen waarvoor door of namens de provincie een subsidie/vergoeding is verstrekt voor inrichting, verwerving en/of functieverandering.

   

  € 200.000,- Voor terreinen binnen het Natuurnetwerk Nederland.

 

Artikel 9 Aanvraagperiode

Aanvragen voor subsidies kunnen in de periode van 15 november 2018 tot en met 31 december 2018 worden ingediend bij de provincie Overijssel, t.a.v Team Subsidieverlening, Postbus 10078, 8000 GB Zwolle.

Aanvraagformulieren zijn te verkrijgen/downloaden via: www.overijssel.nl/loket/subsidies

 

Hoofdstuk 3 Tarieven

 

Artikel 10 tarieven begrotingsjaar 2019

 • 1.

  De jaarvergoeding voor de landschapsbeheertypen als bedoeld in bijlage 1 van de SRNL 2016 zijn opgenomen in bijlage 1 behorende bij dit besluit.

 • 2.

  De jaarvergoeding voor de natuurbeheertypen binnen een natuurterrein als bedoeld in bijlage 2 van de SNL’16 zijn opgenomen in bijlage 2 behorende bij dit besluit.

 • 3.

  De jaarvergoeding voor de toeslagen als bedoeld in artikel 2.4 van de SRNL’16 zijn opgenomen in bijlage 3 behorende bij dit besluit.

 • 4.

  Het percentage voor dit begrotingsjaar als bedoeld in artikel 44, vierde lid

 • 5.

  De opslag voor prijsstijging zoals bedoeld in artikel 1.1 sub v van de SRNL’16, waarmee de tarieven in bijlagen 1, 2 en 3 worden verhoogd,

 

Hoofdstuk 4 Voorbehouden

 

Artikel11 Subsidiabele natuurterreinen

De subsidies als opgenomen in hoofdstuk 1 worden uitsluitend verleend voor zover het perceel/terrein op de bij dit besluit behorende Subsidiekaart als subsidiabel is aangemerkt. De Subsidiekaart wordt ter inzage gelegd in het Provinciehuis en wordt geplaatst op het portaal Natuur en Landschap (www.portaalnatuurenlandschap.nl).

 

Artikel 12 Voorbehoud goedkeuring Europese Commissie en Minister van Economische Zaken

De subsidies als opgenomen in dit besluit worden uitsluitend verleend voor die onderdelen die ook door de Europese Commissie en de Minister van Economische zaken zijn of worden goedgekeurd.

 

Hoofdstuk 5 Slotbepalingen

 

Artikel 13 Uitwisselbaarheid subsidieplafonds

De in subsidieplafonds genoemd in de artikel 3, 6 en 8 zijn onderling uitwisselbaar.

 

Artikel 14 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het provinciaal blad waarin dit besluit wordt geplaatst.

 

Artikel 15 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Openstellingsbesluit Natuurbeheer 2019.

 

Zwolle , 2 oktober 2018,

Gedeputeerde Staten van Overijssel

 

B. Parmet, secretaris

A.P. Heidema, voorzitter

 

 

 


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl