Provinciaal blad van Noord-Holland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Noord-HollandProvinciaal blad 2018, 6664Overige besluiten van algemene strekkingBesluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van d.d. 4 juli 2018, nr.1053566/1097101, opdracht artikel 3.18 Wet natuurbescherming bestrijding rosse stekelstaart voor de provincie Noord-Holland

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland

 

Gelet op de Wet natuurbescherming;

 • o

  artikelen 3.17, 3.18;

 • o

  artikelen 3.24, 3.25, 3.26.

 • o

  het Besluit natuurbescherming; artikelen 3.9 tot en met 3.16.

 

Overwegende dat met plaatsing van de rosse stekelstaart (Oxyura jamaicensis) op de Unielijst (EU-verordening 1143/2014) is komen vast te staan dat het noodzakelijk is de populatie uit te roeien, te beheersen of in te dammen.

 

Besluiten

 • 1.

  aan alle grondgebruikers in de Provincie Noord-Holland een opdracht ex artikel 3.18, lid 1 juncto lid 4 van de Wet natuurbescherming te geven de omvang van de populatie van de rosse stekelstaart (Oxyura jamaicensis) op gronden gelegen binnen de Provincie Noord-Holland te beperken;

 • 2.

  op grond van artikel 3.25, lid 1 van de Wet natuurbescherming als middelen voor de uitvoering van de opdracht aan te wijzen: geweren en honden (niet zijnde lange honden);

 • 3.

  op grond van artikel 3.3, lid 5 en 5.3 van de Wet natuurbescherming aan dit besluit de navolgende voorschriften, beperkingen en geldigheid te verbinden.

Voorschriften en beperkingen
 • 1.

  Op de naleving van het in of krachtens de wet gestelde wordt toezicht gehouden door de toezichthouders van de Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord. De gebruiker van de opdracht moet op of nabij het veld waar de uitvoerders gerechtigd tot uitvoering zijn ter plaatse waar deze een der handelingen verricht waartoe de opdracht strekt, aan genoemde toezichthouders op eerste aanvrage een kopie van de opdracht tonen. Deze dient hiertoe aantoonbaar aanwezig te zijn op of nabij het veld waar de uitvoerders gerechtigd tot uitvoering zijn. Genoemd document mag langs elektronische weg, leesbaar worden getoond.

 • 2.

  Gedode dieren dienen ter voorkoming van de verspreiding van ziekten zo spoedig mogelijk te worden opgeruimd.

Geldigheid

De opdracht geldt vanaf de dag na publicatie tot 1 februari 2023.

Dierenwelzijn

Wellicht ten overvloede wijzen wij op de zorgplichtartikelen zoals deze zijn geregeld in de Wet natuurbescherming en in het bijzonder artikel 3.24, lid 1 van de wet, welke luidt: “Een ieder die een in het wild levend dier doodt of vangt voorkomt dat het dier onnodig lijdt”. Deze zorgplicht geldt ook voor de rosse stekelstaart.

 

Haarlem, 28 juni 2018.

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,

namens dezen,

Directeur Beleid

H. Schartman

Bezwaar

Als u belanghebbende bent kunt u binnen zes weken na de publicatie van dit besluit schriftelijk bezwaar aantekenen. Het bezwaarschrift kunt u sturen aan Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, ter attentie van de secretaris van de Hoor- en adviescommissie, Postbus 123, 2000 MD Haarlem. Ook kunt u voor meer informatie de provinciale website bezoeken: www.noord-holland.nl.

 

Aantekenen van bezwaar schorst het besluit tot verlenen van de ontheffing niet. Bij de voorzitter van de rechtbank Noord-Holland, locatie Haarlem kan een verzoek worden ingediend om een voorlopige voorziening te treffen. Het verzoek om een voorlopige voorziening te treffen wordt ingesteld bij de rechtbank Noord-Holland, locatie Haarlem, (Postbus 1621, 2003 BR HAARLEM). Voor het behandelen van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven. Over de hoogte en de wijze van betaling van het griffierecht kunt u informatie verkrijgen bij de Rechtbank Noord-Holland, locatie Haarlem, telefoonnummer (023) 888 4444.

 

Wij willen bezwaren tegen besluiten graag op informele wijze behandelen. Als uw bezwaar in aanmerking komt voor deze informele behandeling nemen wij op korte termijn telefonisch contact met u op. In verband hiermee verzoeken wij u om in uw bezwaarschrift het telefoonnummer te vermelden waarop u overdag bereikbaar bent. Voor meer informatie over de informele behandeling kunt u bellen met telefoonnummer (023) 5144253.