Provinciaal blad van Gelderland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
GelderlandProvinciaal blad 2018, 6636Plannen | overigProvincie Gelderland Wet natuurbescherming, locatie Prins Hendrikstraat en Prinses Beatrixstraat in Elst

Gedeputeerde Staten van Gelderland delen mee dat zij besloten hebben een vergunning/ontheffing ingevolge de Wet natuurbescherming te verlenen voor het na-isoleren van woningen aan de Prins Hendrikstraat en de Prinses Beatrixstraat in Elst.

 

Tegen het voornemen zijn geen zienswijzen ingebracht. Het besluit is ten opzichte van het ontwerpbesluit niet gewijzigd.

 

Mogelijkheid van inzien

Het besluit en bijbehorende stukken liggen gedurende zes weken na de publicatiedatum ter inzage. Kopieën van de stukken worden op verzoek toegestuurd. Hiervoor kunt u contact opnemen met het Provincieloket, telefoon (026) 359 99 99.

De ter inzage gelegde stukken kunt u ook op afspraak inzien in het Provinciehuis. Ook hiervoor kunt u contact opnemen met het Provincieloket. In alle gevallen dient u het zaaknummer 2018-001685 te vermelden.

 

Rechtsmiddelen

Belanghebbenden kunnen tijdens de inzagetermijn beroep instellen tegen het besluit, onder vermelding van zaaknummer 2018-001685. Meer informatie hierover is vermeld aan het slot van het besluit zelf.

 

Wilt u meer weten?

Bel het Provincieloket, telefoonnummer (026) 359 99 99.

 

Gedeputeerde Staten van Gelderland