Provinciaal blad van Limburg

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LimburgProvinciaal blad 2018, 5897Beschikkingen | afhandelingProvincie Limburg, besluit verlengen beslistermijn omgevingsvergunning MGG Netherlands B.V., Industriestraat 14a, 5931 PJ Tegelen

Kennisgeving Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)

Reguliere voorbereidingsprocedure

Gedeputeerde Staten van Limburg maken bekend dat het volgende besluit is genomen:

Verlengen beslistermijn met zes weken

Voor: verandering brandcompartiment

Locatie: MGG Netherlands B.V., Industriestraat 14a, 5931 PJ Tegelen

Datum besluit: 2 augustus 2018

Zaaknummer: 2018-204266

Ingevolge artikel 6:3 van de Algemene wet bestuursrecht is geen bezwaar of beroep mogelijk tegen dit besluit.

Informatie

RUD Zuid-Limburg, telefoon: + 31 43 389 78 12