Provinciaal blad van Drenthe

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
DrentheProvinciaal blad 2018, 5619Overige besluiten van algemene strekkingWijziging Uitvoeringsregeling Vouchers IkBenDrentsOndernemer.nl

 

Besluit van Gedeputeerde Staten van Drenthe van 17 juli 2018, kenmerk 4.7/2018001813, team Economie, tot bekendmaking van hun besluit tot wijziging van de Uitvoeringsregeling Vouchers IkBenDrentsOndernemer.nl

 

 

Gedeputeerde Staten van Drenthe;

 

gelet op de Algemene subsidieverordening Drenthe 2017, de Algemene wet bestuursrecht en de Algemene Groepsvrijstellingsverordening (AGVV);

 

overwegende dat advies over bedrijfsopvolging in de brede zin onder de regeling moet vallen;

 

 

BESLUITEN:

 

 

de Uitvoeringsregeling Vouchers IkBenDrentsOndernemer.nl als volgt te wijzigen.

 

Artikel I  

 

In artikel 9, lid c, wordt de tekst:

indien de inhuur van kennis gericht is op bedrijfsopvolging, betreft dit een familiebedrijf dat geen opvolgers heeft.

gewijzigd in:

de inhuur van kennis is gericht op bedrijfsopvolging.

 

Artikel II  

 

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking in het Provinciaal Blad.

 

 

 

Gedeputeerde Staten voornoemd,

 

mevrouw drs. J. Klijnsma, voorzitter

mr. L. Maarleveld, secretaris a.i.

 

Uitgegeven: 26 juli 2018