Provinciaal blad van Groningen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
GroningenProvinciaal blad 2018, 5198Overige besluiten van algemene strekkingBesluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen houdende regels omtrent de aanwijzing van de locatie aan De Mikkelhorst te Haren voor het plaatsen van een zonnepark voor een periode van maximaal 30 jaar

Gedeputeerde Staten van Groningen maken bekend dat in hun vergadering van 3 juli 2018, nr. A.14, afdeling BJC, dossiernummer K7936, is vastgesteld het besluit tot aanwijzing van de locatie aan De Mikkelhorst te Haren voor het plaatsen van een zonnepark voor een periode van maximaal 30 jaar.

 

 

Gedeputeerde Staten der provincie Groningen

 

 

Besluit tot aanwijzing van de locatie aan De Mikkelhorst te Haren voor het plaatsen van een zonnepark voor een periode van maximaal 30 jaar

1. Aanleiding

 

Bij brief van 26 juni 2018 hebben burgemeester en wethouders van de gemeente Haren ons verzocht om een locatie ter grootte van circa 3,6 ha, gelegen bij zorgboerderij De Mikkelhorst aan de Klaverlaan in Haren aan te wijzen voor het plaatsen van een zonnepark voor een periode van maximaal 30 jaar (hierna: het project).

2. Criteria voor de besluitvorming

 

Op grond van artikel 2.42.1, tweede lid, onder f van de Omgevingsverordening provincie Groningen 2016 kan een bestemmingsplan voorzien in het plaatsen van een zonnepark voor een periode van maximaal 30 jaar op door ons, op basis van een gemeentelijke gebiedsvisie zonne-energie aangewezen locaties, en de maatwerkmethode is toegepast onder begeleiding van een bij de provincie werkzame deskundige op het gebied van stedenbouw en landschapsarchitectuur.

 

In artikel 2.42.1, derde en vierde lid en artikel 2.42.2 van de Omgevingsverordening provincie Groningen 2016 zijn regels gesteld die in acht moeten worden genomen bij het vaststellen van een bestemmingsplan en waaraan bij het verlenen van een omgevingsvergunning moet worden voldaan.

3. Overwegingen

 

Aan het verzoek ligt de gebiedsvisie Zonne-energie van de gemeente Haren ten grondslag waarbinnen het project in beginsel past. Deze gebiedsvisie is vastgesteld door de gemeenteraad op 18 december 2017 en aangevuld bij raadsbesluit van 23 april 2018.

 

Daarnaast is voor het project de maatwerkmethode toegepast onder begeleiding van een bij de provincie werkzame deskundige op het gebied van stedenbouw en landschapsarchitectuur.

Tevens is inzicht geboden in de mogelijkheid voor omwonenden om te participeren in de ontwikkeling en opbrengst van het zonnepark.

 

Gelet op het voorgaande, concluderen wij dat in dit geval is voldaan aan de voorwaarden op grond waarvan een locatie in het buitengebied kan worden aangewezen voor het plaatsen van een tijdelijk zonnepark.

4. Besluit

 

Gelet op artikel 2.42.1, tweede lid onder f, van de Omgevingsverordening provincie Groningen 2016 besluiten wij de locatie De Mikkelhorst te Haren aan te wijzen voor het plaatsen van een zonnepark voor een periode van maximaal 30 jaar, zoals weergegeven op de bij dit besluit behorende kaart.

 

 

 

Groningen, 3 juli 2018.

Gedeputeerde Staten voornoemd:

F.J. Paas , voorzitter.

H.J. Bolding, secretaris.

Bijlage 1 kaart aanwijzingsbesluit zonnepark Mikkelhorst