Provinciaal blad van Gelderland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
GelderlandProvinciaal blad 2018, 5186Plannen | ruimtelijkKennisgeving besluitvorming Windpark Bommelerwaard-A2

Provinciale Staten van Gelderland hebben het inpassingsplan Windpark Bommelerwaard-A2 op 4 juli 2018 vastgesteld. Daarnaast hebben Gedeputeerde Staten van Gelderland op 4 juni 2018 en 5 juli 2018 besloten tot verlening van respectievelijk een ontheffing op grond van de Wet natuurbescherming en een omgevingsvergunning op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voor het windpark.

Het inpassingsplan, de omgevingsvergunning en de ontheffing liggen van donderdag 19 juli 2018 tot en met donderdag 30 augustus 2018 ter inzage. Belanghebbenden kunnen beroep instellen.

 

Achtergrond

De provincie Gelderland stelt op verzoek van de Vereniging Windpark Bommelerwaard-A2 (heden: Windpark Bommelerwaard-A2 B.V.) een inpassingsplan op voor de realisatie van drie windturbines. De locatie van de turbines is gelegen in Bruchem, tussen rijksweg A2 en de spoorlijn Utrecht – Den Bosch, op grondgebied van de gemeente Zaltbommel. Het verzoek van de initiatiefnemer is gedaan op grond van artikel 9e, tweede lid van de Elektriciteitswet 1998. In de stukken kunt u hier meer over lezen.

 

De provincie en de initiatiefnemer hebben er in overleg voor gekozen om een procedure van milieueffectrapportage te doorlopen. Het opgestelde milieueffectrapport maakt deel uit van het inpassingsplan en de omgevingsvergunning. De provincie heeft de Commissie voor de milieueffectrapportage gevraagd om een advies over het milieueffectrapport. Naar het oordeel van de Commissie zijn de milieueffecten uitgebreid en volledig behandeld en bevat het milieueffectrapport alle noodzakelijke informatie voor de besluitvorming.

 

Gecoördineerde procedure

Op 24 mei 2017 hebben Provinciale Staten van Gelderland besloten de provinciale coördinatieregeling als bedoeld in artikel 3.33, eerste lid, onder b van de Wet ruimtelijke ordening toe te passen. Door de toepassing van genoemde coördinatieregeling worden de afzonderlijke procedures van het inpassingsplan en de benodigde vergunningen tegelijk doorlopen. De bekendmaking van de verschillende besluiten, de gelegenheid tot het indienen van zienswijzen en het stellen van beroep vinden hierdoor zoveel mogelijk gelijktijdig plaats.

 

Bevoegd gezag

De vaststelling van een inpassingsplan is een bevoegdheid van Provinciale Staten. Dit gebeurt op basis van bepalingen in de Wet ruimtelijke ordening en de Elektriciteitswet 1998. Gedeputeerde Staten van Gelderland nemen het besluit over de omgevingsvergunning en de ontheffing. Door de toepassing van de coördinatieregeling verzorgen Gedeputeerde Staten van Gelderland bovendien de coördinatie van de voorbereiding en bekendmaking van alle besluiten.

 

Een deel van de benodigde vergunningen gaat over onderwerpen die met name relevant zijn voor de uitvoeringsfase van Windpark Bommelerwaard-A2. De initiatiefnemer vraagt deze vergunningen in een later stadium aan.

 

Welke besluiten liggen ter inzage?

De definitieve besluiten, met de daarop betrekking hebbende stukken (waaronder het milieueffectrapport en de zienswijzennota), liggen ter inzage. Het betreft:

het inpassingsplan Windpark Bommelerwaard-A2;

de omgevingsvergunning op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voor de activiteiten ‘bouwen van een bouwwerk’ en ‘oprichten en in werking hebben van een inrichting’; en

de ontheffing van enkele verbodsbepalingen op grond van de Wet natuurbescherming.

 

Hoe komt u aan meer informatie ?

De papieren versies van de besluiten zijn tijdens de inzagetermijn in te zien op de volgende locaties:

Provincie Gelderland, Markt 11, 6811 CG te Arnhem

Gemeente Zaltbommel, Hogeweg 11, 5301 LB te Zaltbommel

Gemeente Maasdriel, Kerkstraat 45, 5331 CB te Kerkdriel

Let op: informeer bij de desbetreffende overheden naar de actuele openingstijden.

 

Het digitale inpassingsplan kunt u uiterlijk vanaf donderdag 19 juli 2018 inzien op de landelijke website:

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.9925.WindparkBommA2-vst1

De omgevingsvergunning en de ontheffing zijn – net als het inpassingsplan – tijdens de terinzagelegging in te zien op de provinciale website:

www.gelderland.nl/windpark-zaltbommel

 

Instellen beroep

Belanghebbenden kunnen van vrijdag 20 juli 2018 tot en met donderdag 30 augustus 2018 bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State beroep instellen tegen het inpassingsplan, de omgevingsvergunning en de ontheffing.

Een belanghebbende kan beroep instellen als hij een zienswijze heeft ingediend over de ontwerpbesluiten. Heeft een belanghebbende geen zienswijze ingediend, dan kan hij alleen beroep instellen als hem redelijkerwijs niet kan worden dat hij geen zienswijze heeft ingediend. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn als er in de besluiten wijzigingen zijn aangebracht ten opzichte van de ontwerpbesluiten (zie hoofdstuk 5 van de zienswijzennota).

 

Het beroep kan worden gericht aan:

Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State

Postbus 20019

2500 EA Den Haag

 

Het beroepschrift moet worden ondertekend en dient in ieder geval de volgende informatie te bevatten:

naam en adres;

de dagtekening;

een omschrijving van het besluit waartegen het beroep gericht is; en

de redenen waarom de belanghebbende zich niet met het besluit kan verenigen

 

Burgers kunnen ook digitaal beroep instellen via https://digitaalloket.raadvanstate.nl. Hiervoor is een DigiD vereist.

 

Crisis- en herstelwet

De Crisis- en herstelwet is van toepassing op het inpassingsplan, de omgevingsvergunning en de ontheffing. Dit betekent dat:

de beroepsgronden in het beroepschrift moeten worden opgenomen;

de beroepsgronden na afloop van de beroepstermijn niet meer kunnen worden aangevuld;

de Raad van State in principe binnen zes maanden na afloop van de beroepstermijn uitspraak doet over eventueel ingestelde beroepen.

 

Voorlopige voorziening

Degene die beroep heeft ingesteld kan de voorzieningenrechter verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen, indien er gelet op de betrokken belangen sprake is van onverwijlde spoed. In dat geval wordt de inwerkingtreding van de besluiten opgeschort totdat de rechter hierover een besluit heeft genomen.

 

Het verzoek om een voorlopige voorziening kan worden gericht aan:

Raad van State

T.a.v. de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak

Postbus 20019

2500 EA Den Haag

 

Bij het verzoek moet een afschrift van het beroepschrift worden overgelegd.

 

Griffierecht

Aan de behandeling van het beroepschrift en een eventueel verzoek om een voorlopige voorziening zijn kosten (griffierecht) verbonden. Meer informatie hierover is te vinden op www.raadvanstate.nl.

 

Meer informatie

Als u meer wilt weten over de terinzagelegging kunt u contact opnemen met het Provincieloket, telefoonnummer 026 359 9999. Meer informatie over het project is bovendien te vinden op http://www.gelderland.nl/windpark-zaltbommel.

 

Gedeputeerde Staten van Gelderland