Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2018
Nr. 5107

Gepubliceerd op 9 juli 2018 09:13

Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 3 juli 2018, nummer 837688/1082421, tot vaststelling van de verrekening tussen de gemeente Gooise Meren en de gemeente Weesp als gevolg van de Wet van 4 juni 2015 tot samenvoeging van de gemeenten Bussum, Muiden en Naarden en wijziging van de grens met de gemeente Weesp

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland

 

Gelezen het verzoek bij brief van de gemeente Gooise Meren van 14 juli 2016, zaaknr. 86583, tot verrekening van kosten in verband met een wijziging van de grens met de gemeente Weesp als gevolg van de Wet van 4 juni 2015 tot samenvoeging van de gemeenten Bussum, Muiden en Naarden en wijziging van de grens met de gemeente Weesp;

 

Gelet op artikel 50, eerste lid, aanhef en onderdeel a, van de Wet algemene regels herindeling;

 

Besluiten:

Artikel 1  

 • 1.

  Als gevolg van de gewijzigde grens tussen de gemeente Gooise Meren en de gemeente Weesp op grond van de Wet van 4 juni 2015 tot samenvoeging van de gemeenten Bussum, Muiden en Naarden en wijziging van de grens met de gemeente Weesp (Stb. 2015, 216), worden door de gemeente Weesp de kosten van de gemeente Gooise Meren verrekend voor zover deze aantoonbaar zijn toe te rekenen aan de planvorming voor de ontwikkeling van de Bloemendalerpolder en over de verrekening van deze kosten geen contractuele afspraken tussen deze gemeenten zijn gemaakt.

 • 2.

  De te verrekenen plankosten als bedoeld in het vorige lid worden vastgesteld op € 110.360,-.

 • 3.

  Betaling van dit bedrag door de gemeente Weesp aan de gemeente Gooise Meren geschiedt binnen zes maanden na bekendmaking van dit besluit.

Artikel 2  

Het verzoek van gemeente Gooise Meren voor zover het betreft de verrekening van andere kosten dan bedoeld in artikel 1, eerste lid, wordt afgewezen.

Artikel 3  

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het provinciaal blad waarin het wordt geplaatst.

 

 

Haarlem, 3 juli 2018.

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,

J.W. Remkes, voorzitter

 

R.M. Bergkamp, provinciesecretaris

 

 

 

 

Als u belanghebbende bent kunt u binnen zes weken na de verzending, uitreiking of publicatie van dit besluit schriftelijk bezwaar aantekenen. Het bezwaarschrift kunt u sturen aan gedeputeerde staten van Noord-Holland, ter attentie van de secretaris van de Hoor- en adviescommissie, Postbus 3007, 2001 DA Haarlem. Wij verzoeken u om in uw bezwaarschrift het telefoonnummer te vermelden waarop u overdag bereikbaar bent.

 

Ook kunt u voor meer informatie de provinciale website bezoeken: www.noord-holland.nl.

 

Indien u bezwaar heeft ingediend is het mogelijk gebruik te maken van een minder formele procedure: een gesprek tussen u en medewerkers die namens het college van gedeputeerde staten deelnemen. Indien uw bezwaar zich hiervoor leent, wordt contact met u opgenomen, maar u kunt hier ook zelf om verzoeken. Een gesprek tast uw rechten als bezwaarmaker niet aan.

 

Bovenstaand besluit treedt in werking, ook al wordt een bezwaarschrift ingediend. Gelijktijdig met het indienen van een bezwaarschrift kunt u – bij een spoedeisend belang – een voorlopige voorziening vragen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Holland.

Toelichting

Bevoegdheid Gedeputeerde Staten

Gedeputeerde Staten zijn op grond van artikel 50, eerste lid, aanhef en onderdeel a, van de Wet algemene regels herindeling (hierna: Wet arhi) bevoegd, de besturen van die gemeenten gehoord, een verrekening tussen gemeenten vast te stellen in verband met het bepaalde in de artikelen 39, 41, 44, 45 en 48 van de Wet arhi indien de grenscorrectie niet gepaard gaat met wijziging van de provinciegrens.

 

Verzoek om verrekening van gemeente Gooise Meren

Bij brief van 14 juli 2016, zaaknr. 86583, (hierna: verzoek) heeft de gemeente Gooise Meren aan Gedeputeerde Staten verzocht om verrekening van kosten in verband met de grenswijziging als gevolg van de Wet van 4 juni 2015 tot samenvoeging van de gemeenten Bussum, Muiden en Naarden en wijziging van de grens met de gemeente Weesp (Stb. 2015, 216).

Door de grenswijziging behoort het gedeelte van de Bloemendalerpolder en Gemeenschapspolder ten zuiden van de verlegde A1 na 1 januari 2016 tot het grondgebied van de gemeente Weesp.

 

In haar verzoek verwijst de gemeente Gooise Meren naar de in september 2012 tussen betrokken publieke en private partijen, waaronder de gemeenten Muiden en Weesp, aangegane Samenwerkings- en uitvoeringsovereenkomst Bloemendalerpolder (hierna: SUOK). Daarbij geeft zij onder meer het volgende aan. In de SUOK is afgesproken dat partijen streven naar een gezamenlijke ontwikkeling van de Bloemendalerpolder en dat ter plaatse van het exploitatiegebied de bouw van maximaal 2750 woningen mogelijk wordt gemaakt. In het kader van de SUOK is de gemeente Muiden rechten en plichten aangegaan ten aanzien van het exploitatiegebied waaronder het maken van plankosten, het afschrijven van historische plankosten en de aanleg van voorzieningen. Deze verplichtingen is de gemeente Muiden aangegaan in de wetenschap dat op haar grondgebied een woonwijk zou worden gerealiseerd en waar zij voordeel bij zou hebben, ook in materiële zin. Nu deze voordelen wegvallen, gaan de verplichtingen na de grenswijziging verder dan in redelijkheid van een buurgemeente kan worden gevergd en wat de gemeente Muiden mocht verwachten.

In de SUOK wordt geen rekening gehouden met de herindeling en de grenswijziging.

 

In het rapport in verband met de artikel 12 status van de gemeente Muiden is rekening gehouden met verrekening van kosten overeenkomstig artikel 50 van de Wet arhi.

 

Het verzoek is beperkt tot kosten die reeds zijn gemaakt of op korte termijn aan de orde zijn. Voor de overige kosten zal de gemeente Gooise Meren te zijner tijd met de betrokken partijen in overleg treden.

De gemeente Gooise Meren heeft in haar verzoek de volgende kosten opgevoerd die volgens haar door de gemeente Weesp zouden moeten worden verrekend:

 • 1.

  Historische (te weten: voor het aangaan van de SUOK) plankosten in verband met de gebiedsontwikkeling Bloemendalerpolder ten bedrage van € 788.00,-;

 • 2.

  Plankosten na het aangaan van de SUOK ten bedrage van € 438.000,-;

 • 3.

  Verval van een deel van de jaarlijkse uitkering uit het gemeentefonds in verband met areaalverlies ten bedrage van € 27.000,- per jaar;

 • 4.

  Geschatte kosten voor verbreding van een toerit naar Muiden ten bedrage van € 160.000,-;

 • 5.

  Een waardering voor eigendommen van de gemeente Gooise Meren (gedeelten van Weesperweg en Papelaan) die op grondgebied van de gemeente Weesp zijn komen te liggen ter waarde van € 97.588,-.

 

Voorts wordt door de gemeente Gooise Meren in haar verzoek aangegeven dat zij overeenkomstig het stramien van de Wet arhi zowel op ambtelijk als bestuurlijk niveau in overleg is getreden met de gemeente Weesp over haar inschatting van de hoogte van de verrekening. Het bestuurlijk overleg tussen de gemeenten heeft niet tot een oplossing geleid.

 

Toelichting besluit

Gedeputeerde Staten stellen met onderhavig besluit op grond van artikel 50 Wet arhi een financiële verrekening vast tussen de gemeenten Gooise Meren en Weesp na de besturen van de gemeenten gehoord te hebben. Bij het ontbreken van overeenstemming stellen Gedeputeerde Staten, na de gemeenten te hebben gehoord, het bedrag van de verrekening naar eigen inzicht vast. Redelijkheid en billijkheid zijn daarbij leidende begrippen. De gemeenten hebben in een aantal brieven hun zienswijze kunnen geven. Tevens heeft er ambtelijk overleg plaatsgevonden op 7 maart 2017 met beide gemeenten en is door de gemeenten op verzoek van de provincie nadere toelichting gegeven over openstaande vraagpunten.

Aan de colleges van burgemeester en wethouders van beide gemeenten is een ontwerp-besluit d.d. 30 mei 2017 (kenmerk 837688/951070) toegezonden waarbij de gelegenheid is geboden om uiterlijk 21 juli 2017 zienswijzen naar voren te brengen. Op 13 december 2017 vond een hoorzitting plaats, omdat Gooise Meren zich niet kon vinden in het ontwerp-besluit en een zienswijze had ingediend.

 

Tijdens deze hoorzitting heeft de gemeente Gooise Meren toegezegd aanvullende informatie te leveren inzake de interne plankosten na het aangaan van de SUOK om zodoende aan te tonen dat deze kosten zijn toe te rekenen aan de planvorming voor de ontwikkeling van de Bloemendalerpolder. Het verzoek van de provincie is daarbij steeds geweest om aan te tonen welke interne kosten (hoeveel uur tegen welk uurbedrag) direct zijn toe te rekenen aan de planvorming voor de ontwikkeling van de Bloemendalerpolder en dit te voorzien van een onafhankelijk oordeel. De door Gooise Meren toegezonden aanvullende informatie heeft er niet toe geleid dat Gedeputeerde Staten op dit onderdeel tot een ander besluit zijn gekomen, omdat Gooise Meren de neergelegde claim niet goed heeft kunnen onderbouwen. Zonder deze onderbouwing is het voor de provincie niet mogelijk om een hoger bedrag aan compensatie vast te stellen voor de interne plankosten na het aangaan van de SUOK.

 

Over drie onderdelen uit de zienswijze van Gooise Meren is in de hoorzitting van 13 december 2017 vastgesteld dat beide partijen overeenstemming hebben bereikt en dat deze claims door Gooise Meren worden ingetrokken. Dit betreft de volgende onderdelen:

 • -

  Verval van een deel van de jaarlijkse uitkering uit het gemeentefonds in verband met areaalverlies ten bedrage van € 27.000,- per jaar;

 • -

  Geschatte kosten voor verbreding van een toerit naar Muiden ten bedrage van € 160.000,-;

 • -

  Een waardering voor eigendommen van de gemeente Gooise Meren (gedeelten van Weesperweg en Papelaan) die op grondgebied van de gemeente Weesp zijn komen te liggen ter waarde van € 97.588,-.

 

Bij de afweging van het verzoek om verrekening op de overige twee onderdelen, te weten plankosten na aangaan SUOK en historische plankosten, is onder meer het volgende betrokken:

 • -

  Ingevolge artikel 44, tweede lid, Wet arhi gaan alle rechten en verplichtingen van een gemeente, betrekking hebbende op van die gemeente overgaand gebied, op de datum van herindeling (of grenscorrectie) over op de gemeente waaraan dat gebied wordt toegevoegd, zonder dat daarvoor een nadere akte wordt gevorderd.

 • -

  Op grond van artikel 50, tweede lid, Wet arhi kunnen bij het vaststellen van het bedrag van de verrekening reserves en voorzieningen worden betrokken.

 • -

  Bij het vaststellen van het bedrag van de verrekening zijn de totale, zowel positieve als negatieve, financiële gevolgen voor de desbetreffende gemeenten in ogenschouw genomen en niet slechts één aspect daarvan. De systematiek van de Wet arhi brengt met zich mee dat slechts een verrekening plaatsvindt indien de billijkheid dat vereist. In dat verband is gekeken naar het geheel van de financiële gevolgen voor de bij een herindeling betrokken gemeenten. Bij de overgang van vermogensobjecten is als uitgangspunt gehanteerd dat de vergoedingen worden vastgesteld op basis van de boekwaarde.

 • -

  De eerdergenoemde SUOK voor de ontwikkeling van de Bloemendalerpolder (definitieve versie 26 september 2012) wordt door beide gemeenten gebruikt bij hun argumentatie.

 

Per kostenonderdeel van het verzoek van de gemeente Gooise Meren is het volgende overwogen.

 

Ad 1 Historische plankosten voor het sluiten van de SUOK ten bedrage van € 788.000,-

De gemeente Gooise Meren verzoekt om verrekening van deze historische plankosten omdat de baten van door de gemeente Muiden gedane investering ten voordele van de gemeente Weesp zullen komen. Gooise Meren verwijst daarbij naar de tekst uit het artikel 12 rapport Muiden van de inspectie FLO aangaande de voorbereidingskosten Bloemendalerpolder.

 

In hoofdstuk 7 van het artikel 12 rapport Muiden 2015 is onder hoofdstuk 7, punt 11 het volgende opgenomen:

11. Voorbereidingskosten Bloemendalerpolder

Normaal gesproken zou de gemeente deze kosten terugverdienen door de bouwleges in de toekomst. De provincie heeft echter besloten om het Muiderdeel van de Bloemendalerpolder door middel van een grenscorrectie aan de gemeente Weesp over te dragen. Hierdoor verdwijnt de mogelijkheid voor Muiden om deze kosten terug te kunnen verdienen. Het zou niet juist wanneer er geen vergoeding komt voor deze grenscorrectie. De gemeente Muiden is er altijd vanuit gegaan dat door het heffen van leges dekking gevonden zou worden voor de in het verleden gemaakte kosten. In totaal heeft Muiden tot op heden € 1.083.000 aan kosten gemaakt. In de door Muiden ondertekende Samenwerkings- en Uitvoeringsovereenkomst (SUOK) Bloemendalerpolder van 26 september 2012 is in artikel 31 vastgelegd dat de kosten die voor deze SUOK zijn gemaakt door iedere partij zelf worden gedragen. Tot de SUOK had Muiden in totaal € 788.000 aan kosten gemaakt. Na de SUOK heeft de gemeente inmiddels voor € 295.000 aan kosten gemaakt. De inspecteurs zijn van mening dat deze kosten overeenkomstig artikel 50 van de Wet Arhi door de gemeente Weesp zouden moeten worden vergoed en niet voor vergoeding in aanmerking komen via artikel 12.

 

De gemeente Gooise Meren heeft als opvatting dat met ‘deze kosten’ zowel de historische plankosten van € 788.000,- als de kosten na de SUOK van € 295.000,- wordt bedoeld. De gemeente Weesp is van mening dat met ‘deze kosten’ alleen wordt gerefereerd aan de kosten die gemaakt zijn na de SUOK. Gedeputeerde Staten hebben op dit punt om verduidelijking gevraagd bij de opstellers van het artikel 12 rapport. Zij gaven aan: “De kosten voor SUOK(€ 788.000,-) kwamen voor rekening van de gemeente Muiden en waren ook al in de jaarrekening verantwoord. ‘Deze kosten’ verwijzen dus alleen naar het laatste bedrag van € 295.000,-.”

De gemeente Gooise Meren heeft aangegeven dat zij de historische plankosten van € 788.000,- inderdaad hebben afgeboekt in de jaarrekening van 2012.

 

De gemeente Weesp stelt dat met de ondertekening van de SUOK alle partijen expliciet afscheid hebben genomen van de historische plankosten en dat dit de ruimte maakte die nodig was om tot een nieuwe aanpak en planvorming en de SUOK te komen. De gemeente Weesp is het oneens met de gemeente Gooise Meren over het vergoeden van de historische plankosten en geeft aan dat zij in de contacten met gemeente Muiden en vervolgens gemeente Gooise Meren de bereidheid hebben uitgesproken om over een vergoeding van gemaakte plankosten ná ondertekening van de SUOK te praten.

 

Voor wat betreft de historische plankosten is de SUOK duidelijk. Artikel 31 van de SUOK luidt: “ledere Partij draagt haar eigen (interne) plankosten die zij, tot aan het moment van ondertekenen van deze Overeenkomst, heeft gemaakt.“ De gemeente Muiden is door ondertekening akkoord gegaan met deze afspraak.

 

Gelet op hetgeen tussen onder meer de gemeenten is overeengekomen in de SUOK en omdat deze kosten door de gemeente Muiden zijn afgeboekt in haar jaarrekening van 2012, zijn de historische plankosten die zijn gemaakt voor het aangaan van de SUOK ten bedrage van

€ 788.000,- in onderhavig besluit niet betrokken bij het bedrag van verrekening.

 

Ad 2 Plankosten na het aangaan van de SUOK ten bedrage van € 438.000 ,-

Gedeputeerde Staten hebben de gemeente Gooise Meren gevraagd om het door haar gevraagde bedrag van € 438.000,- nader te onderbouwen door specificaties te geven van de thans overlegde informatie.

In eerste instantie gaf de gemeente Gooise Meren aan dat dit bedrag was opgebouwd uit € 321.869,- aan interne kosten en € 116.130,- aan externe kosten.

 

De gemeente Weesp stemt niet in met een vergoeding voor de interne kosten. Een vergoeding voor gemaakte ambtelijke uren acht Weesp niet billijk en niet passend bij een discussie over de afwikkeling van een grenscorrectie in het kader van de Wet arhi.

 

Naar aanleiding van deze zienswijze van de gemeente Weesp hebben Gedeputeerde Staten aan de gemeente Gooise Meren nadere toelichting gevraagd over de interne kosten voor de planvorming. De interne kosten zijn door de gemeente Gooise Meren niet geregistreerd in een apart onderdeel van de begroting waarover een specifieke accountantsverklaring wordt afgegeven (zoals een grondexploitatie) maar zijn gemaakt als onderdeel van de reguliere bedrijfsvoering van de gemeente. Daardoor kan niet worden aangetoond dat de kosten specifiek toe te rekenen zijn aan de planvorming voor de ontwikkeling van de Bloemendalerpolder. En omdat het onderdeel is (was) van de reguliere bedrijfsvoering zijn deze kosten gedekt in de begroting van het betreffende jaar.

 

Na de hoorzitting van 13 december 2017, leverde de gemeente Gooise Meren eind 2017 een totaaloverzicht van interne uren van € 266.364,- over de jaren 2012-2015 in plaats van het eerder genoemde bedrag van € 321.869,-. De onderbouwing van de neergelegde claim van de interne plankosten na het aangaan van de SUOK is in de loop van de tijd dus niet consistent geweest en een onafhankelijk oordeel, ondanks herhaaldelijke verzoeken van de provincie, ontbrak. Hierdoor hebben we voor geen van de drie jaren aantoonbare directe kosten kunnen vaststellen. Zonder goede onderbouwing is het voor de provincie niet mogelijk om een bedrag aan compensatie vast te stellen. Gedeputeerde Staten achten een verrekening van interne kosten die zijn gemaakt voor de planvorming voor de ontwikkeling van de Bloemendalerpolder daarom niet redelijk en billijk.

 

Voor wat betreft de door de gemeente Gooise Meren opgevoerde (externe) kosten van inhuur voor de planvorming het volgende.

De door de gemeente Gooise Meren aangevoerde externe kosten ten bedrage van € 5.770,- voor het opstellen van een erfgoed analyse voor Muidens grondgebied, het opstellen van leerlingenprognoses voor basisonderwijs Muiden en het berekenen van leerlingenpotentieel op het KNSF-terrein en in de Bloemendalerpolder en de kosten van Bureau Rekenruimte voor plan-economische ondersteuning bij SUOK gerelateerde onderwerpen, komen naar het oordeel van Gedeputeerde Staten niet voor vergoeding in aanmerking. De erfgoed analyse betreft geen kosten die zijn gemaakt in het kader van de SUOK, het bestemmingsplan of het exploitatieplan. Bureau Rekenruimte heeft de gemeente Muiden geadviseerd of het verstandig zou zijn toe te treden tot de SUOK. De leerlingprognoses horen bij een interne afweging binnen de gemeente Muiden over de bouw van een school in de bestaande stad. Een verrekening van deze drie kostenposten achten Gedeputeerde Staten daarom niet redelijk en billijk.

 

Naar het oordeel van Gedeputeerde Staten kunnen de externe kosten worden verrekend voor zover deze aantoonbaar zijn toe te rekenen aan de planvorming voor de ontwikkeling van de Bloemendalerpolder en over de verrekening van deze kosten geen contractuele afspraken tussen deze gemeenten zijn gemaakt. Op basis van de zienswijzen van beide gemeenten en de specificaties en toelichting van beide gemeenten komen de externe kosten ten bedrage van € 110.360,- voor verrekening in aanmerking. Het betreft de kosten van Civieltechnicus De Jong en Stedenbouwkundige Kaaij, werkzaamheden van Rho en werkzaamheden Toon van der Horst verkeersarchitectuur.

 

Gemeente Weesp heeft ambtelijk ingestemd met vergoeding van externe kosten die direct verbonden zijn aan de voorbereiding van het bestemmingsplan en exploitatieplan onder de voorwaarde dat dezelfde kosten niet nogmaals in rekening worden gebracht in het kader van de uitvoering van de SUOK of bij het uittreden van de gemeente Gooise Meren. Een dergelijke afspraak kan in het kader van dit besluit op grond van de Wet arhi niet worden opgenomen maar kunnen de gemeenten desgewenst onderling nader vastleggen.

 

Ad 3 Verval van een deel van de jaarlijkse uitkering uit het gemeentefonds in verband met areaalverlies ten bedrage van € 27.000,- per jaar

Deze claim is komen te vervallen; in de hoorzitting van 13 december 2017 hebben beide partijen vastgesteld dat zij hierover overeenstemming hebben bereikt.

 

Ad 4 Geschatte kosten voor verbreding van een toerit naar Muiden ten bedrage van € 160.000,-

Deze claim is komen te vervallen; in de hoorzitting van 13 december 2017 hebben beide partijen vastgesteld dat zij hierover overeenstemming hebben bereikt.

 

Ad 5 Een waardering voor eigendommen van de gemeente Gooise Meren (gedeelten van Weesperweg en Papelaan) die op grondgebied van de gemeente Weesp zijn komen te liggen ter waarde van € 97.588,-

Deze claim is komen te vervallen; in de hoorzitting van 13 december 2017 hebben beide partijen vastgesteld dat zij hierover overeenstemming hebben bereikt.

 

Conclusie financiële verrekening

Gelet op het bovenstaande komen Gedeputeerde Staten tot de conclusie dat als gevolg van de gewijzigde grens tussen de gemeenten Gooise Meren en Weesp, de gemeente Weesp een vergoeding van € 110.360,- dient te betalen aan de gemeente Gooise Meren voor het onderdeel ‘Plankosten na het aangaan van de SUOK’ zoals is opgenomen in artikel 1 van dit besluit.

 

 

 

Uitgegeven op ??

 

Namens Gedeputeerde Staten van Noord-Holland

 

R.M. Bergkamp, provinciesecretaris

 


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl