Provinciaal blad van Overijssel

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
OverijsselProvinciaal blad 2018, 4368Plannen | ruimtelijkProvincie Overijssel terinzagelegging gewijzigd vastgesteld PIP Natura 2000 Uiterwaarden Zwarte Water en Vecht

Herstellen en versterken kwetsbare natuur Uiterwaarden Zwarte Water en Vecht

Gedeputeerde Staten hebben op 23 mei 2017 het inrichtingsplan Natura 2000 Uiterwaarden Zwarte Water en Vecht goedgekeurd. Het inrichtingsplan is een uitwerking van de maatregelen die nodig zijn om de natuur in Uiterwaarden Zwarte Water en Vecht te herstellen en versterken om de Natura 2000-doelen te kunnen realiseren, zodat ruimte ontstaat voor economische ontwikkeling. Deze doelen zijn vastgelegd in het Natura 2000-beheerplan en de PAS-gebiedsanalyse.

De maatregelen in en nabij de Uiterwaarden Zwarte Water en Vecht bestaan vooral uit aangepast beheer van de Kievitsbloemhooilanden. Daarnaast wordt 4 hectare droog Hardhoutooibos ontwikkeld in deelgebied 6 Genne Overwaters. In dit deelgebied wordt een nevengeul van het Zwarte Water gerealiseerd door Rijkswaterstaat in het kader van de Kaderrichtlijn Water (KRW), die tevens bijdraagt aan de Natura 2000/PAS-opgave. De andere zoekgebieden voor hardhoutooibos bleken na onderzoek minder geschikt en behouden hun oorspronkelijke bestemming (veelal landbouw). 

Provinciaal Inpassingsplan (PIP)

De maatregelen die in het Uiterwaarden Zwarte Water en Vecht moeten worden uitgevoerd voor Natura 2000-doelen, kunnen gevolgen hebben voor de bestemming van gronden of het gebruik ervan. Als de functie of het gebruik van de grond wijzigt, dan wordt de bestemming of het gebruik gewijzigd en vastgelegd in het Provinciaal Inpassingsplan (PIP) Uiterwaarden Zwarte Water en Vecht. Percelen waar geen maatregelen getroffen worden of waar na uitvoering van de maatregelen de functie landbouw gehandhaafd kan blijven worden uit het Natuurnetwerk Nederland (NNN, voorheen ecologische hoofdstructuur) gehaald.

Stand van zaken

Het inrichtingsplan en voorontwerp-PIP zijn op 23 mei 2017 vastgesteld. Vervolgens heeft het voorontwerp-PIP gedurende zes weken ter inzage gelegen. In totaal zijn er 5 inspraakreacties ontvangen en 4 vooroverleg-reacties. De resultaten hiervan zijn verwerkt in een Reactienota en voor zover nodig verwerkt in het ontwerp-PIP en het inrichtingsplan. Op 31 oktober 2017 stemden Gedeputeerde Staten in met het ontwerp-PIP Uiterwaarden Zwarte Water en Vecht, inclusief het geactualiseerde inrichtingsplan en de Reactienota. In totaal zijn er 4 zienswijzen ontvangen. De zienswijzen zijn beantwoord in de Nota van Antwoord en hebben niet tot aanpassing van het PIP geleid. Wel zijn er ambtelijk enkele wijzigingen doorgevoerd, zoals de aanvulling van de gebiedsprocesbeschrijving. Een overzicht van de wijzigingen staat in paragraaf 5.5 van de toelichting van het PIP.

Op 23 mei 2018 hebben Provinciale Staten het definitieve PIP en de Nota van Antwoord gewijzigd vastgesteld. Het PIP liggen zes weken ter inzage van 19 juni tot en met 30 juli 2018.

Terinzagelegging PIP

Het gewijzigd vastgestelde PIP en de bijbehorende bijlagen liggen van 19 juni tot en met 30 juli 2018 ter inzage. Gedurende deze periode zijn het PIP en de bijbehorende bijlagen digitaal beschikbaar via www.overijssel.nl/uiterwaardenzwartewatervecht en als inkijkexemplaar op:

- Gemeentehuis Zwartewaterland, Telvorenstraat 2, 8061 CB HASSELT

- Stadskantoor gemeente Zwolle, Lübeckplein 2,8017 JZ ZWOLLE

- Provinciehuis van Overijssel, Luttenbergstraat 2, 8012 EE ZWOLLE

Indienen beroep PIP

In de periode van terinzagelegging kan een belanghebbende beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Deze Afdeling beslist in eerste en enige instantie over de ingestelde beroepen. Belanghebbenden kunnen beroep instellen als zij een zienswijze hebben ingediend op het ontwerp-PIP of als in redelijkerwijs niet verweten kan worden dat er geen zienswijze is ingediend. Tegen de wijzigingen ten opzichte van het ontwerp-PIP kan een ieder beroep instellen (zie paragraaf 5.5 van de toelichting van het PIP).

Een beroepsschrift kan ingediend worden onder vermelding van ‘Natura 2000 PIP Uiterwaarden Zwarte Water en Vecht’ aan:

Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State

Postbus 20019

2500 EA DEN HAAG

Het beroepsschrift moet worden ondertekend en dient te minste het volgende te bevatten:

a) Naam en adres;

b) Dagtekening;

c) Een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht;

d) De redenen en argumenten waarom er beroep wordt aangetekend.

Crisis- en herstelwet

Op het PIP is de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dat betekent dat de beroepsprocedure enigszins anders is dan gebruikelijk: de beroepsgronden moeten direct in het beroepsschrift staan en mogen na afloop van de beroepstermijn niet meer worden aangevuld. Tevens wordt het beroep niet-ontvankelijk verklaard indien binnen de beroepstermijn geen gronden zijn ingediend.

Voorlopige voorziening

Het PIP treedt in werking op de dag na het einde van de beroepstermijn. Het indienen van een beroepsschrift verandert dit niet. Om de werking van de besluiten op te schorten kunnen degenen die beroep hebben ingesteld een voorlopige voorziening aanvragen. Een verzoek hiertoe kan worden ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Bij het verzoek moet een afschrift van het beroepsschrift worden overlegd. Voor het indienen van een beroepsschrift en/of een verzoek om een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

Vragen over de procedure? Neem contact op met mevrouw Annemieke Delnaay, a.delnaay@overijssel.nl, 038 499 74 55.

Meer informatie?

Op 28 juni 2018 vindt een inloopbijeenkomst plaats over de uitvoering van de maatregelen voor alle geïnteresseerden. Tijdens deze bijeenkomst is ook informatie beschikbaar over het PIP.

Datum: 28 juni 2018

Tijd: 15.00 – 20.00 uur

Locatie: Cultureel Centrum Teeuwland, Karel Doormanstraat 30, HASSELT

Meer weten? Kijk ook op www.overijssel.nl/uiterwaardenzwartewatervecht