Provinciaal blad van Utrecht

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
UtrechtProvinciaal blad 2018, 4330Plannen | overigKennisgeving inspraakperiode ontwerp Beheerplan Natura 2000 Kolland & Overlangbroek

Ontwerp Beheerplan

Het Natura 2000-gebied “Kolland & Overlangbroek” ligt in de gemeenten Utrechtse Heuvelrug (Kolland) en Wijk bij Duurstede (Overlangbroek). Voor dit gebied is een ontwerp Beheerplan opgesteld door de provincie Utrecht, samen met het Waterschap HDSR, Kolland NV, Staatsbosbeheer en diverse agrariërs.

 

Gedeputeerde Staten van Utrecht hebben het ontwerp Beheerplan inmiddels vastgesteld.In het Beheerplan staat welke maatregelen worden genomen om de bijzondere natuurwaarden van Kolland/Overlangbroek te beschermen. Ook staat erin, welke activiteiten er in en rond het gebied mogen plaatsvinden. Het Beheerplan heeft een looptijd van zes jaar.

 

Terinzagelegging

Belanghebbenden kunnen digitaal, schriftelijk of mondeling een inspraakreactie (zienswijze) geven op het ontwerp Beheerplan Kolland & Overlangbroek.

Aangezien het Programma Aanpak Stikstof (PAS) en de bijbehorende PAS-gebiedsanalyses een eigen juridisch spoor volgen en reeds zijn vastgesteld, kan geen zienswijze worden ingediend op het ontwerp Beheerplan, als die betrekking heeft op de depositie van stikstof (PAS).

 

Een zienswijze indienen op het ontwerp Beheerplan Kolland & Overlangbroek kan van woensdag 13 juni 2018 tot en met dinsdag 24 juli 2018.

In deze periode kunt u het ontwerp Beheerplan inzien op de volgende locaties:

- het Servicecentrum van de provincie Utrecht aan de Archimedeslaan 6 te Utrecht;

- het gemeentehuis van Utrechtse Heuvelrug aan het Kerkplein 2 te Doorn;

- het gemeentehuis van Wijk bij Duurstede aan de Karel de Grotestraat 30 te Wijk bij Duurstede.

U kunt het ontwerpbeheerplan ook raadplegen via internet: https://www.provincie-utrecht.nl/loket/terinzagelegging/

U kunt via de website van provincie Utrecht digitaal een zienswijze indienen. Het formulier vindt uonder https://www.provincie-utrecht.nl/loket/digitale-formulieren

 

Wilt u schriftelijk een zienswijze indienen, stuurt u deze dan, onder vermelding van ‘zienswijze ontwerp Beheerplan Kolland & Overlangbroek’, aan:

Provincie Utrecht

Domein Fysieke Leefomgeving / team NEL

T.a.v. Mw. M.H. Keizer

Postbus 80300

3508 TH Utrecht

 

Mondeling een zienswijze geven kan na een telefonische afspraak met de heer J. Kievit, telefoonnummer 030- 2582421.