Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2018
Nr. 4327

Gepubliceerd op 13 juni 2018 09:00
Inhoudsopgave

Provincie Overijssel, Terinzagelegging Notitie Reikwijdte en Detailniveau Mestverwaardingsinstallatie Twence in Zenderen.

Inleiding

De provincie wil medewerking verlenen aan de bouw van een mestverwaardingsinstallatie van Twence in Zenderen. Om dit mogelijk te maken bereidt de provincie een provinciaal inpassingsplan (pip) voor. Een pip is een bestemmingsplan dat gemaakt wordt door de provincie. De provincie doet dit omdat de mestverwaardingsinstallatie veel energie oplevert en de boeren in de regio helpt met het mestoverschot. Om het pip te kunnen maken is een rapport nodig dat de milieueffecten beschrijft (Notitie Reikwijdte en Detailniveau, hierna: NRD). Voor dit rapport legt de provincie nu een notitie ter inzage waarin staat hoe we het rapport gaan maken en wat er wel en niet in staat.

Terinzagelegging

U kunt de NRD inzien van 14 juni 2018 tot en met 12 juli 2018 tijdens kantooruren op de volgende locatie:

  • -

    Provinciehuis, Luttenbergstraat 2 in Zwolle;

Daarnaast is de notitie digitaal beschikbaar via de website van de provincie Overijssel: http://www.overijssel.nl/loket/ter-inzage/.

Inspraak

Tijdens de terinzageperiode kunt u reageren op de Notitie Reikwijdte en Detailniveau Mestverwaarding Twence Zenderen. U kunt dan bijvoorbeeld aangeven wat er volgens u niet mag ontbreken bij de komende opstelling van het MER. Maar u kunt ook reageren op de onderzoeksmethode of op de selectie van kansrijke alternatieven.

U kunt uw inspraakreactie op de volgende manieren kenbaar maken:

  • -

    Schriftelijk: u richt uw brief aan Gedeputeerde Staten van Overijssel, t.a.v. Secretariaat van eenheid RB, Postbus 10078, 8000GB Zwolle

  • -

    Per e-mail naar postbus@overijssel.nl

Op uw inspraakreactie vermeldt u ‘inspraakreactie Notitie Reikwijdte en Mestverwaarding Twence Zenderen.’

En daarna?

De ingediende reacties worden samen met de reacties van andere overheden en adviseurs betrokken bij het advies dat de provincie Overijssel geeft aan Twence over de inhoud van het MER. Het MER wordt te zijner tijd met het Provinciaal inpassingsplan ter inzage gelegd.

Inlichtingen

Voor nadere inlichtingen of vragen over de notitie die ter inzage ligt, kunt u contact opnemen met:

mevrouw E.C. Eggink van de provincie Overijssel, tel. 038 499 8181.

Inhoudsopgave

Er is geen inhoudsopgave aanwezig.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl