Provinciaal blad van Limburg

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LimburgProvinciaal blad 2018, 4320Beschikkingen | afhandelingRectificatie terinzageleggging ontwerp-inpasssingsplan 'Windpark Greenport Venlo' en ontwerp-omgevingsvergunning

 

Kennisgeving terinzagelegging ontwerp-inpassingsplan‘Windpark Greenport Venlo’ en ontwerp-omgevingsvergunning ten behoeve van de realisering van negen windturbines en een inkoop- en onderstationRectificatie van Provinciaal blad 2018, nr. 4038 en Staatscourant, nr. 31308 d.d. 6 juni 2018. IMRO-codeHet identificatienummer (ID) van de IMRO-code van het ontwerp-inpassingsplan ‘Windpark Greenport Venlo’ bevat een typefout waardoor het plan niet via deze code kan worden geraadpleegd.Het juiste identificatienummer (ID) is: NL.IMRO.9931.PIPWPGV-ON01 Ontwerp-omgevingsvergunningIn de kennisgeving wordt voor de publicatie van de ontwerp-omgevingsvergunning verwezen naar www.limburg.nl/actueel/bekendmakingen. Abusievelijk ontbrak hier het ontwerp-besluit van de omgevingsvergunning. Dit is alsnog toegevoegd. Nieuwe inzage- en zienswijzentermijnNaar aanleiding van het bovenstaande is de nieuwe inzage- en zienswijzentermijn vastgesteld op woensdag 13 juni 2018 t/m dinsdag 24 juli 2018.Voor overige informatie over het project Windpark Greenport Venlo, de wijze van terinzagelegging en de mogelijkheid van het indienen van zienswijzen wordt verwezen naar bovenvermelde publicaties in het Provinciaal Blad en de Staatscourant d.d. 6 juni 2018. De daar opgenomen informatie blijft, met uitzondering van de bovenvermelde onderdelen, ongewijzigd.Nadere informatieVoor nadere informatie over de ter inzage liggende documenten kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met de heer H.P.D. Lahaije, tel. 06-46974310.