Provinciaal blad van Gelderland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
GelderlandProvinciaal blad 2018, 4192Beschikkingen | afhandelingProvincie Gelderland - gehele intrekking Omgevingsvergunning – W.Z18.102151.01 - Ir. R.R. van der Zeelaan 1 te Wapenveld

Op 16 november 2011 is een omgevingsvergunning met kenmerk 2010-021712, verleend voor:

- het in werking hebben van een aardgasgestookte warmtekrachtcentrale voor de opwekking van elektriciteit, met een thermisch vermogen van 69 MWelektrisch en 154 MWthermisch (art 2.1 eerste lid onder e van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo);

-handelingen in de nabijheid van Natura 2000-gebieden (art 2.1, eerste lid onder i Wabo, en artikel 2.2aa, sub a van het Bor).

Gedeputeerde Staten van Gelderland maken bekend dat zij ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) besloten hebben de omgevingsvergunning van

16 november 2011, met kenmerk 2010-021712, geheel in te trekken.

Het betreft de locatie Ir. R.R. van der Zeelaan 1 te Wapenveld.

Geen ingekomen adviezen en/of zienswijzen

Tijdens de terinzagelegging zijn geen adviezen uitgebracht en hebben wij geen zienswijzen ontvangen.

Geen wijziging(en) ten opzichte van het ontwerpbesluit

Het definitieve besluit is niet gewijzigd ten opzichte van het ontwerpbesluit.

Ter inzage

Het definitieve besluit met de daarbij behorende stukken liggen gedurende een periode van zes weken ter inzage:

- bij de gemeente Heerde tijdens openingsuren; om het besluit in te zien kunt u een afspraak maken met telefoonnummer 0578 – 69 94 94;

- bij de provincie Gelderland; om het besluit bij de provincie Gelderland in te zien kunt u een afspraak maken met de Omgevingsdienst Regio Nijmegen via het emailadres wabo@odrn.nl of u kunt bellen naar telefoonnummer 024 - 751 77 00.

De eerste dag van de ter inzage legging is 14 juni 2018.

Beroepsmogelijkheid

Belanghebbenden die het niet eens zijn met het besluit, kunnen beroep indienen. Dit geldt alleen voor belanghebbenden die tijdig een zienswijze tegen het ontwerpbesluit hebben ingediend.

De termijn voor het indienen van een beroepschrift bedraagt 6 weken. De beroepstermijn start op de dag na de dag waarop het besluit ter inzage is gelegd. Alleen als er bijzondere omstandigheden zijn waardoor er geen zienswijze(n) kon(den) worden ingediend, is er een kans dat de bestuursrechter het beroep toch behandelt.

Het gemotiveerde beroepschrift moet worden ingediend bij de rechtbank te Arnhem. Het postadres van de rechtbank is: Rechtbank Gelderland, team bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem.

Het beroepschrift kan ook digitaal worden ingediend via het digitaal loket op http://loket.rechtspraak.nl/. Hiervoor moet gebruik worden gemaakt van DigiD.

Voor het behandelen van het beroepschrift zijn griffierechten verschuldigd. Voor meer informatie wordt verwezen naar de rechtbank (telefoonnummer: 026 - 359 20 00).

Voorlopige voorziening

Zodra het besluit in werking treedt, kan de vergunninghouder het plan uitvoeren. Het indienen van een beroepschrift schort de inwerkingtreding niet op.

Diegenen die willen voorkomen dat de vergunninghouder gebruik maakt van de vergunning, kunnen om een voorlopige voorziening vragen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank te Arnhem. Het postadres van de rechtbank is: Rechtbank Gelderland, team bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem.

Bij het verzoek, gericht aan de voorzieningenrechter, moet een afschrift van het beroepschrift worden overlegd. De rechter beoordeelt het verzoek en doet vervolgens uitspraak.

Het verzoek kan ook digitaal worden ingediend via het digitaal loket op http://loket.rechtspraak.nl/. Hiervoor moet gebruik worden gemaakt van DigiD.

Voor het behandelen van een verzoek om voorlopige voorziening zijn griffierechten verschuldigd. Voor meer informatie wordt verwezen naar de rechtbank (telefoonnummer: 026 - 359 20 00).