Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2018
Nr. 3686

Gepubliceerd op 18 mei 2018 09:00

Gedeputeerde Staten van de provincie Fryslân

 

Overwegende dat uit het oogpunt van doelmatig bestuur en om de administratieve lastendruk bij de betreffende organisaties te verminderen het wenselijk is om de bevoegdheid tot het nemen van bepaalde besluiten te mandateren alsmede machtiging te verstrekken voor het verrichten van handelingen niet zijnde een besluit of privaatrechtelijke rechtshandeling.

Gelet op de Provinciewet, de Algemene wet bestuursrecht en het Burgerlijk Wetboek;

Besluiten vast te stellen hetgeen volgt:

Artikel 1 Toepassingsbereik mandaat

1. De in artikel 2 genoemde bevoegdheden zijn uitsluitend van toepassing op besluiten tot subsidieverstrekking aan VNO NCW Noord voor het project Logistiek Nederland waarbij een marketing en sales campagne via het programma Top Dutch Logistiek wordt uitgevoerd voor een maximaal bedrag van in totaal € 60.000 voor de jaren 2018 en 2019.

2. Op de besluiten tot subsidieverstrekking als bedoeld in het eerste lid is de Algemene subsidieverordening provincie Drenthe 2017 van toepassing.

Artikel 2 Mandaat en machtiging

1. Gedeputeerde Staten van Drenthe wordt, met inbegrip van de ondertekening van stukken, mandaat en machtiging verleend voor:

a. het nemen van besluiten tot verlening, intrekking, wijziging of weigering van subsidie;

b. het nemen van besluiten tot verlening van voorschotten;

c. het nemen van besluiten tot subsidievaststelling;

d. het nemen van besluiten op grond van de artikelen 4:5 en 4:6 van de Algemene wet bestuursrecht;

e. het betalen van voorschotten overeenkomstig de voorschotverlening;

f. het betalen van het subsidiebedrag overeenkomstig de subsidievaststelling, onder verrekening van betaalde voorschotten;

g. het nemen van besluiten tot terugvordering van onverschuldigd betaalde subsidiebedragen of voorschotten;

h. het nemen van besluiten op bezwaar en besluiten tot instellen van beroep of indienen van een verweerschrift in beroepsprocedures;

i. vertegenwoordiging van Gedeputeerde Staten van Fryslân bij de behandeling van bezwaren, beroepen en hogere beroepen, dit omvat zowel het schriftelijke gedeelte van de procedure als de mondelinge behandeling ter zitting.

2. Onder de in het eerste lid genoemde bevoegdheden worden tevens begrepen de daarmee samenhangende taken en bevoegdheden van procedurele of administratieve aard.

3. Voor de behandeling van een bezwaar tegen een besluit als genoemd in het eerste lid wordt gebruik gemaakt van de adviescommissie voor bezwaar- en beroepschriften van de provincie Drenthe.

Artikel 3 Ondermandaat

Gedeputeerde Staten van Drenthe zijn bevoegd om voor het aan hen gegeven mandaat en de gegeven machtiging als genoemd in artikel 2, eerste lid ondermandaat en ondermachtiging te verlenen.

Artikel 4 Informatie

1. Gedeputeerde Staten van Drenthe doen periodiek verslag van de besluiten die krachtens dit mandaatbesluit zijn genomen.

2. Onverminderd het eerste lid verschaffen Gedeputeerde Staten van Drenthe desgevraagd alle informatie ter zake van het gebruik van de gemandateerde bevoegdheid.

Artikel 5 Ondertekening

1. Besluiten die krachtens dit mandaatbesluit worden genomen worden als volgt ondertekend:

 

Gedeputeerde Staten van Fryslân:

Namens deze:

Gedeputeerde Staten van Drenthe

(volgen de namen van de voorzitter en secretaris).

2. Besluiten die krachtens dit mandaatbesluit in ondermandaat worden genomen worden als volgt ondertekend:

Gedeputeerde Staten van Fryslân:

Namens deze:

Gedeputeerde Staten van Drenthe:

Namens deze:

(naam houder ondermandaat).

Artikel 6 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na publicatie in het Provinciaal Blad.

Artikel 7 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit mandaat en machtiging VNO NCW Noord Top Dutch Logistiek.

Inhoudsopgave

Er is geen inhoudsopgave aanwezig.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl