Provinciaal blad van Zuid-Holland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Zuid-HollandProvinciaal blad 2018, 3395Overige overheidsinformatieKennisgeving ontwerpbeschikking

Uitgebreide voorbereidingsprocedure

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

 

Onderwerp

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland hebben op 19 juni 2017 een aanvraag 1ste fase op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ontvangen van HES Hartel Tank Terminal B.V. voor de inrichting aan de Beerweg ongenummerd, 3199 LM Rotterdam-Maasvlakte.

 

Het betreft een inrichting voor de op- en overslag van minerale aardolieproducten, biobrandstoffen, ethanol, MTBE en ETBE met een totale capaciteit van 1,3 miljoen m3. De jaarlijkse doorzet bedraagt 53 miljoen ton (aanvoer, afvoer en boord-boord overslag). De aan- en afvoer vindt voornamelijk plaats met zeeschepen, binnenvaartschepen en via pijpleidingen.

 

De aanvraag betreft het onderdeel milieu: oprichting van een tankterminal.

 

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland maken bekend dat zij het voornemen hebben de vergunning te verlenen.

 

Inzage

U kunt de ontwerpbeschikking en overige van belang zijnde stukken tijdens kantooruren van 10 mei 2018 tot en met 20 juni 2018 op de volgende plaatsen inzien:

- Bibliotheek Rotterdam, 5e etage, Hoogstraat 110 te Rotterdam, tijdens de openingsuren (maandag t/m vrijdag van 10.00 - 20.00 uur);

- de gemeente Westvoorne, Raadhuislaan 6 te Rockanje;

- de Stadswinkel Hoek van Holland, Prins Hendrikstraat 161 te Hoek van Holland (na telefonische afspraak tel nr.: 14 010);

- de DCMR Milieudienst Rijnmond, Parallelweg 1 te Schiedam (maandag t/m vrijdag van 09.00 - 16.00 uur, buiten en na deze periode uitsluitend na telefonische afspraak: 010 - 246 80 00 of mailen naar info@dcmr.nl).

 

Zienswijze

Tijdens de inzage periode kunnen schriftelijk zienswijzen worden ingebracht. Zij moeten worden gericht aan ons college en worden verzonden aan de DCMR Milieudienst Rijnmond. Dit kan per e-mail via info@dcmr.nl of per post via Postbus 843, 3100 AV Schiedam. In deze periode kunnen ook mondeling zienswijzen worden ingebracht. Dit kan telefonisch of na afspraak.

 

Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als ook een zienswijze is ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en men belanghebbende is.

 

Inlichtingen

De heer F. Strijk van de DCMR, telefoon: 010 - 246 81 43.

Zaaknummer: 999947447.