Provinciaal blad van Zeeland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ZeelandProvinciaal blad 2018, 2615Overige besluiten van algemene strekking



Provincie Zeeland - Besluit zwemwaterlocaties 2018

Gedeputeerde Staten van Zeeland maken bekend dat zij het Besluit aanwijzing zwemwaterlocaties in oppervlaktewater zwemseizoen 2018 definitief hebben vastgesteld op 3 april 2018. Hierin zijn de zwemwaterlocaties in oppervlaktewater in de provincie Zeeland aangewezen. De lijst is gewijzigd ten opzichte van het voorgaande jaar; de locatie Brouwershaven Badstrand betreft een nieuwe locatie.

 

De provincie Zeeland wijst voor 2018 de zwemwaterlocaties in oppervlaktewater aan op grond van de Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden. Deze locaties liggen zowel langs de kust als in binnenwateren. Tijdens het zwemseizoen (1 mei tot 1 oktober 2018) worden de locaties gecontroleerd op veiligheid en waterkwaliteit. Indien daar aanleiding voor is kan de provincie een zwemverbod of negatief zwemadvies instellen. Zwemmen op locaties die niet op deze lijst voorkomen wordt altijd ontraden. De aangewezen locaties zijn te herkennen aan de provinciale borden en zijn te vinden op de landelijke website www.zwemwater.nl.

 

Beroep

Tegen de aanwijzing van de zwemwaterlocaties staat op grond van artikel 8:1 van de Algemene wet bestuursrecht voor belanghebbenden en ingezetenen die een zienswijze tegen het ontwerp hebben ingediend beroep open bij de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, sector bestuursrecht, postbus 90006, 4800 PA Breda.

 

Het beroep dient binnen zes weken na bekendmaking in het Provinciaal Blad te zijn ingediend.

 

Krachtens artikel 6:16 van de Algemene wet bestuursrecht schorst het beroep de werking van het besluit niet. Gelet hierop kan – als beroep is ingesteld – ingevolge artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, sector bestuursrecht, postbus 90006, 4800 PA Breda, een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend.

 

In geval van beroep verzoeken wij u een kopie van het beroepschrift en het verzoek om een voorlopige voorziening te zenden aan Gedeputeerde Staten van Zeeland, Postbus 6001, 4330 LA Middelburg.

 

Achtergrondinformatie

De Europese Zwemwater Richtlijn (ZWR) is sinds 2006 van kracht en vervangt de oude zwemwaterrichtlijn uit 1976. De afgelopen jaren is er in Nederland veel werk verzet om die richtlijn te vertalen in het nationale beleid. Een van de onderdelen is dat het bevoegd gezag (Gedeputeerde Staten van de Provincie waar het zwemwater gelegen is) jaarlijks een lijst met officiële zwemwaterlocaties langs regionale – en Rijkswateren moet vaststellen op grond van de Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden.

 

Volgens artikel 10 b en 10c van de Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden:

  • Moeten GS jaarlijks de zwemwaterlocaties aanwijzen en de betrokken Minister daarvan op de hoogte stellen. Op de voorbereiding van het aanwijzingsbesluit is de inspraakprocedure van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing. Zienswijzen kunnen naar voren worden gebracht door de ingezetenen van de desbetreffende provincie en overige belanghebbenden.

  • Moeten GS jaarlijks aan de betrokken Minister de locaties bekend maken waar naar hun oordeel door een groot aantal personen wordt gezwommen. Zij nemen daarbij in aanmerking de ontwikkeling met betrekking tot het aantal personen, de infrastructuur of faciliteiten en de ter bevordering van het zwemmen getroffen maatregelen.

Bij het vaststellen van de lijst met zwemwaterlocaties moeten burgers en belangenverenigingen de kans krijgen inspraak te doen op de lijst met locaties. Zwemwaterlocaties zijn plekken die door het bevoegd gezag zijn vastgesteld. Er wordt bij het aanvoeren van nieuwe zwemwaterlocaties zoals landelijk afgesproken gekeken naar de hoeveelheid zwemmers die op de locatie komen zwemmen en in hoeverre de inrichting en waterkwaliteit aan de zwemwaterrichtlijn voldoen.

De ontwerplijst met zwemwaterlocaties is in overleg met de verantwoordelijke waterbeheerders Rijkswaterstaat Zee en Delta, waterschap Scheldestromen, de RUD en Zeeuwse gemeenten tot stand gekomen. Ten opzicht van de lijst uit 2017 is er 1 wijziging; de locatie Brouwershaven badstrand is een nieuwe locatie. Op de volgende pagina’s zijn de kaart en de lijst met in ontwerp vastgestelde locaties te vinden.

 

 

 

Bijlage zwemwaterlocaties Zeeland

Lijst met officiële zwemwaterlocaties in Zeeland

1

Cadzand badstrand

2

Nieuwvliet-bad oost badstrand

3

Breskens badstrand

4

Braakman haven buitenzijde badstrand

5

Perkpolder badstrand

6

Baarland badstrand

7

Borssele badstrand

8

Ritthem Fort Rammekens badstrand

9

Vlissingen Nolle badstrand

10

Zoutelande Dishoek badstrand

11

Zoutelande Smidshoekje badstrand

12

Westkapelle Erika badstrand

13

Domburg badstrand

14

Oostkapelle Duinweg badstrand

15

Vrouwenpolder Breezand badstrand

16

Kamperland De Banjaard badstrand

17

Neeltje Jans badstrand

18

Westerschouwen Rotonde badstrand

19

Nieuw Haamstede Vuurtorenpad badstrand

20

Renesse J. van Renesseweg badstrand

21

Ellemeet badstrand

22

Den Osse badstrand

23

Bruinisse werkhaven badstrand

24

Grevelingendam badstrand

25

Grevelingendam Plaat van Oude-Tonge badstrand

26

Krammersluis laagbekken badstrand

27

Sint Philipsland badstrand

28

Sint Maartensdijk Muiepolder badstrand

29

Bergse Diepsluis noord badstrand

30

Oesterdam westzijde badstrand

31

Krabbendijke Roelshoek badstrand

32

Yerseke Postweg badstrand

33

Wemeldinge badstrand

34

Katse Veer badstrand

35

Colijnsplaat badstrand

36

Kamperland De Roompot badstrand

37

Ouwerkerk Hoek van Ouwerkerk badstrand

38

Veersegat Dam meerzijde badstrand

39

Schotsman Campenseweg badstrand

40

Kamperland Sint Felixweg badstrand

41

Kortgene Westbermweg badstrand

42

Wolphaartsdijk Schelphoek badstrand

43

De Piet badstrand

44

Oranjeplaat badstrand

45

Braakman kreek

46

De Vogel

47

Het Zwin Duinlaan badstrand

48

Breskens Nieuwesluis badstrand

49

Breskens Fort Frederik badstrand

50

Renesse Luieweg badstrand

51

West Repart badstrand

52

Braakman Zwembad

53

Stavenisse badstrand

54

Sint Annaland badstrand

55

Veere Bastionstrand

56

Brouwershaven Badstrand