Provinciaal blad van Groningen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
GroningenProvinciaal blad 2018, 2092Overige besluiten van algemene strekkingBesluit van Gepeputeerde Staten van de provincie Groningen houdende regels omtrent Openstellingsbesluit 2018 van de Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap Groningen

Gedeputeerde Staten van Groningen maken bekend dat in hun vergadering van 13 maart 2018, nr. A.9, afdeling LGW, dossiernummer K8612, is vastgesteld het Openstellingsbesluit 2018 van de Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap Groningen.

 

 

Gedeputeerde Staten der provincie Groningen

 

Gelet op artikel 2 van de Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap Groningen;

 

 

 

Besluiten:

Artikel I

 • A.

  Subsidieplafonds

   

  Voor de Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap Groningen (SKNL) wordt voor het begrotingsjaar 2018 het volgende subsidieplafond vastgesteld:

  € 770.000,- voor subsidies als bedoeld in artikel 15 (functieverandering).

  Aanvragen voor deze subsidie zijn uitsluitend mogelijk voor percelen als opgenomen in de bijlage van dit besluit.

 

 • B.

  Aanvraagperiode

   

  Aanvragen voor subsidies kunnen vanaf 3 april 2018 tot en met 31 oktober 2018 worden ingediend bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

  Postbus 40225

  8004 DE Zwolle

Artikel II  

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking in het Provinciaal Blad.

Groningen, 13 maart 2018.

Gedeputeerde Staten voornoemd:

F.J. Paas , voorzitter.

H.J. Bolding, secretaris. 

Bijlage, behorende bij en onderdeel uitmakende van het besluit van Gedeputeerde Staten van Groningen van 13 maart 2018 met documentnr. 2018-014.036

Onderstaande kadastrale percelen komen voor subsidie functieverandering in aanmerking:

 •  

  Kadastrale omschrijving

  Oppervlakte (ha)

 

Kadastrale omschrijving Oppervlakte (ha)

 

 • A.

  Zuidelijk Westerkwartier

  Marum A 4582

  1,8440

  Leek I 3185

  2,5900

 • B.

  Haren

  Haren N 563

  2,1230

  Haren P 727

  2,1895

  Haren P 732

  0,7535

  Haren P 734

  0,9095

 • C.

  Westerwolde

  Onstwedde R 1845

  0,0745

  Onstwedde R 1849

  8,1370