Provinciaal blad van Gelderland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
GelderlandProvinciaal blad 2018, 1535Overige besluiten van algemene strekkingAanvulling aanwijzingsbesluit toezichthouders Omgevingsdienst Noord Veluwe.

 

De waarnemend directeur van de Omgevingsdienst Veluwe IJssel,

Gelet op;

- het Mandaatbesluit Omgevingsdienst Veluwe IJssel van het college van burgemeester en wethouders van Apeldoorn, d.d. 3 juni 2014;

- het mandaatbesluit Omgevingsdienst Veluwe IJssel van het college van burgemeester en wethouders van Brummen, d.d. 10 juni 2014;

- het mandaatbesluit Omgevingsdienst Veluwe IJssel van het college van burgemeester en wethouders van Epe, d.d. 24 juni 2014;

- het mandaatbesluit Omgevingsdienst Veluwe IJssel van het college van burgemeester en wethouders van Voorst, d.d. 13 mei 2014;

- het Provinciaal mandaatbesluit Omgevingsdienst Veluwe IJssel d.d. 13 mei 2014;

 

gelet op het bepaalde in titel 5.2 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 5.10, derde lid, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht,

 

BESLUIT :

1. als toezichthouders belast met het houden van toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens:

- de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht- de betrokken wetten genoemd in artikel 5.1 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht- de Wet milieubeheer

- de Algemene Plaatselijke Verordening

- de Afvalstoffenverordening

- de Monumenten¬verordening/Erfgoedverordening

- de Provinciale milieuverordening

- de Algemene wet bestuursrecht

 

aan te wijzen:mevrouw A.E. Verkerk en de heer J. Mulder werkzaam bij de Omgevingsdienst Noord Veluwe;

 

één en ander voor zover:

- dit betrekking heeft op het werkgebied van de Omgevingsdienst Veluwe IJssel;

- daarmee belast op basis van de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Veluwe IJssel.

2. te bepalen dat de onder 1. genoemde bevoegdheden door de aangewezen toezicht¬houders dienen te worden uitgeoefend overeenkomstig het bepaalde in voornoemde mandaatbesluiten van de gemeenten Apeldoorn, Brummen, Epe en Voorst en de provincie Gelderland;

2. dat dit besluit bekend wordt gemaakt conform artikel 3:41 van de Awb door toezending aan de hierboven genoemde ambtenaren;

3. dat dit besluit conform artikel 3:42 van de Awb bekendgemaakt wordt;

4. dat dit besluit in werking treedt de dag na bekendmaking en terugwerkt tot en met 5 februari 2018;

5. dat dit besluit kan worden aangehaald als "Besluit aanvulling aanwijzing toezichthouders Omgevingsdienst Noord Veluwe";

Apeldoorn,

31-01-2018

 

Waarnemend Directeur Omgevingsdienst Veluwe IJssel,

 

W.M. van Dam